การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส ITA

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ปี 2563
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดที่ 9 ตัวชี้วัดที่ 10

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล  
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
O1 โครงสร้าง โครงสร้างองค์กร 
http://www.dgr.go.th/th/about/17 
O2 ข้อมูลผู้บริหาร ทำเนียบผู้บริหาร
http://www.dgr.go.th/th/about/2
O3 อำนาจหน้าที่ อำนาจหน้าที่ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล 
http://www.dgr.go.th/th/about/119 
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน แผนปฏิบัติราชการของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลระยะ 5 ปี
(วาระแรก 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565)
O5 ข้อมูลการติดต่อ ติดต่อกรม 
http://www.dgr.go.th/th/contact 
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พรบ. น้ำบาดาล พ.ศ. 2520 และกฎ ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
http://www.dgr.go.th/th/public-service/42 
การประชาสัมพันธ์
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์  
http://www.dgr.go.th/th/newsAll/17  
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O8 Q&A 1. 108 คำถามเรื่องน้ำบาดาลที่คุณไม่รู้
http://www.dgr.go.th/th/qa
2. คำถามที่พบบ่อย
http://www.dgr.go.th/th/faq/19
O9 Social Network ปรากฏที่หน้าหลักบริเวณล่างของเว็บไซต์กรม
Facebook :
https://www.facebook.com/Groundwaterthailand
Twitter : 
https://twitter.com/dgr_mnre
Youtube :
https://www.youtube.com/channel/UCKMum1oP82AMne9livMLAmA
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน
O10 แผนดำเนินงานประจำปี แผนปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
 
O11 รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน รายงานความก้าวหน้าแผนงานโครงการ รอบ 6 เดือน
 
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี รายงานประจำปี 2562 ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
 
การปฏิบัติงาน
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 1. คู่มือการปฏิบัติงานด้านการสำรจอุทกธรณีวิทยาและแผนที่
น้ำบาดาล
 
2. คู่มือการปฏิบัติงานด้านการประเมินศักยภาพแหล่งน้ำบาดาล
 
3. คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเจาะและพัฒนาบ่อน้ำบาดาล
 
4. คู่มือการปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล
 
5. คู่มือการปฏิบัติงานด้านระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศน้ำบาดาล
 
6. มาตรฐานการเจาะและการก่อสร้างบ่อน้ำบาดาลตามสภาพพื้นที่
 
7. คู่มือมาตรฐานด้านการตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้ลักลอบเจาะและลักลอบใช้น้ำบาดาล
 
การให้บริการ
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 1. คู่มือสำหรับประชาชน
http://www.dgr.go.th/th/public-service/40
2. การเจาะบ่อและขออนุญาตใช้
http://www.dgr.go.th/th/public-service/38
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 1. ทะเบียนรายชื่อผู้ได้รับหนังสือรับรองช่างเจาะน้ำบาดาล
 
2. ทะเบียนวิศวกรหรือนักธรณีวิทยา
 
3. สรุปผลพิจารณาคำขอใบอนุญาต เจาะ/ใช้/เพิ่ม/ลด
การใช้น้ำบาดาล 
http://www.dgr.go.th/th/newsAll/29 
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ สรุปผลสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
 
O17 E–Service 1. การให้ความช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ภัยแล้ง
ของศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ภัยแล้ง
http://1310.dgr.go.th 
2. แผนที่บ่อน้ำบาดาล
http://app.dgr.go.th/newpasutara/xml/map_well.html
3. ระบบนำเสนอโครงการกองทุนน้ำบาดาล (หน่วยงานภายนอก)
https://smartplanning.dgr.go.th/Login/DepartmentOut
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี แผนปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
 
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน รายงานความก้าวหน้าผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
(ต.ค.2562-มี.ค.2563) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
 
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
จากระบบจัดซื้อจัดจ้าง กรมทรัพยากรน้ำบาดาล (e-Procurement)
http://procurement.dgr.go.th/show_publish_plans.php
O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้างส่วนกลาง
http://bit.ly/2VeOh4Y
2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เขต 1-12
https://bit.ly/2BBISgz
3. ผลจัดซื้อจัดจ้างส่วนกลาง
http://bit.ly/2HVcAgd
4. ผลจัดซื้อจัดจ้าง เขต 1-12
https://bit.ly/3gWeRZ3
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
https://bit.ly/2XeVgdr
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR Scorecard กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564
 
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
 
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 1. หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
 
2. หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร :
 
3. หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร : ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ว่าด้วยทุนการศึกษาของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล พ.ศ.2556
 
4. หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน :
4.1 ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ
 
4.2 ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
 
4.3 ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานราชการ
 
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขั้นตอนการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียนผ่านระบบ e-petition ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
 
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 1. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านระบบ e-petition
http://petition.mnre.go.th/MNRE_PETITION_59/
2. ช่องทางการติดต่อกรมทรัพยากรน้ำบาดาลผ่านเว็บไซต์
http://www.dgr.go.th/th/contact
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 1. สรุปรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานต่อข้อร้องเรียน กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตในภาครัฐ ปี พ.ศ.2563 (ข้อมูลระหว่าง ต.ค.2562-มี.ค.2563)
 
2. รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนผ่านระบบ e-petition ของ ทบ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ข้อมูลระหว่าง ต.ค.2562-มี.ค.2563)
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 1. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน/เสนอความคิดเห็น ผ่านระบบe-petition
http://petition.mnre.go.th/MNRE_PETITION_59/
2. ช่องทางการติดต่อกรมทรัพยากรน้ำบาดาลผ่านเว็บไซต์
http://www.dgr.go.th/th/contact
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 1. กรมทรัพยากรน้ำบาดาลลงพื้นที่ศึกษาการพัฒนาเกษตรแปลงใหญ่ จ.สกลนคร และ จ.นครพนม
http://www.dgr.go.th/th/newsAll/17/3008
2. การระดมความคิดเห็นร่างแนวทางมาตรฐานเติมน้ำใต้ดินของประเทศไทย
http://www.dgr.go.th/th/newsAll/17/2793 
3. การประชุมเครือข่ายและนวัตกรรมน้ำบาดาลแห่งชาติ
http://www.dgr.go.th/th/newsAll/17/2781
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต  
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
1. ฉบับภาษาไทย
 
2. ฉบับภาษาอังกฤษ
 
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 1. อธิบดีฯ ให้ความสำคัญและเน้นย้ำให้บุคลากรของกรมฯ ให้ความสำคัญกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
http://www.dgr.go.th/th/newsAll/18/3016
2. การประชุมมอบนโยบายคณะกรรมการ TOR โดยอธิบดีฯ เน้นย้ำคณะกรรมการ TOR ต้องดำเนินการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ ให้เป็นไปตามระเบียบอย่างมีประสิทธิภาพ
http://www.dgr.go.th/th/newsAll/18/2524
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
 
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 1. การประชุมแผนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการ TOR
http://www.dgr.go.th/th/newsAll/18/2524
2. บุคลากรของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้รับการยกย่องเป็น “เพชรจรัสแสง” บุคคลต้นแบบ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 
3. กิจกรรม ครบรอบ 17 ปี วันคล้ายวันสถาปนา ทบ.
http://www.dgr.go.th/th/newsAll/17/2512 
แผนป้องกันการทุจริต
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 1. แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและคุ้มครองจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
 
2. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
 
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระหว่าง 1 ต.ค.2562 - 30 มิ.ย.2563 ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
 
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
 
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
 

รวดเร็ว มีคุณภาพ โปร่งใส มีคุณธรรม

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล