ข้อมูลองค์กร

ทำเนียบผู้บริหาร

นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์
Mr.Sakda Vicheansil
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
Director General
โทรศัพท์ : 02666 7111 ภายใน : 7111
นายสวัสดิ์ อั้นเต้ง
Mr. Sawat Unteng
รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
Deputy Director General 
โทรศัพท์ : 02666 7333  ภายใน : 7333
นายกุศล โชติรัตน์
Mr.Kuson  Chotirat
รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
Deputy Director General
โทรศัพท์ : 02666 7222 ภายใน : 7222
นายสิทธิศักดิ์ มั่นอยู่
Mr.Sitthisak Manyou
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน
(งานทรัพยากรน้ำบาดาล)
โทรศัพท์ : 02666 7206 ภายใน : 7206
นางสาววรีวสยา สินธุเดชะ
Ms.Wareewasaya Sinthudacha
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน
(งานทรัพยากรน้ำบาดาล)
โทรศัพท์ : 02666 7181 ภายใน : 7181
นายประกอบ อยู่คง
Mr.Prakorb Ukong
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
วิจัยและพัฒนาทรัพยากรน้ำบาดาล
โทรศัพท์ : 0 2666 7243 ภายใน : 7243