ข้อมูลองค์กร

ทำเนียบผู้บริหาร

นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์
Mr. Sakda Vicheansil
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
Director General
โทรศัพท์ : 0 2666 7111 ภายใน : 7111
นายกุศล โชติรัตน์
Mr. Kuson  Chotirat
รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
Deputy Director General 
โทรศัพท์ : 0 2666 7222  ภายใน : 7222
นายสุรินทร์ วรกิจธำรง
Mr. Surin  Worakijthamrong
รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
Deputy Director General
โทรศัพท์ : 0 2666 7333 ภายใน : 7333
นายสิทธิศักดิ์ มั่นอยู่
Mr. Sitthisak Manyou
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน
(งานทรัพยากรน้ำบาดาล)
โทรศัพท์ : 0 2666 7207 ภายใน : 7207
นางสาววรีวสยา สินธุเดชะ
Ms. Wareewasaya Sinthudacha
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน
(งานทรัพยากรน้ำบาดาล)
โทรศัพท์ : 0 2666 7181 ภายใน : 7181
นายมหิปพงศ์ วรกุล
Mr. Mahippong Worakul
รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
วิจัยและพัฒนาทรัพยากรน้ำบาดาล
(นักธรณีวิทยาเชี่ยวชาญ)
โทรศัพท์ : 0 2666 7208 ภายใน : 7208