ข้อมูลองค์กร

ทำเนียบผู้บริหาร

นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์
Mr.Sakda Vicheansil
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
Director General
โทรศัพท์ : 02666 7111 ภายใน : 7111
นางอรนุช หล่อเพ็ญศรี
Mrs.Oranuj Lorphensri
รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
Deputy Director General 
โทรศัพท์ : 02666 7333  ภายใน : 7333
นายกุศล โชติรัตน์
Mr.Kuson  Chotirat
รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
Deputy Director General
โทรศัพท์ : 02666 7222 ภายใน : 7222

 
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน
(งานทรัพยากรน้ำบาดาล)
โทรศัพท์ : 02666 7206 ภายใน : 7206

 
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน
(งานทรัพฯ น้ำบาดาล)(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)
โทรศัพท์ : 02666 7181 ภายใน : 7181
นายประกอบ อยู่คง
Mr.Prakorb Ukong
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยและพัฒนาทรัพยากรน้ำบาดาล
โทรศัพท์ : 0 2666 7243 ภายใน : 7243