ข้อมูลองค์กร

ทำเนียบผู้บริหาร

นางสาวจงจิตร์ นีรนาทเมธีกุล
Miss Jongjit Niranathmateekul
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
Director General
โทรศัพท์ : 02666 71111 ภายใน : 7111
นายกุศล โชติรัตน์
Mr.Kuson  Chotirat
รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
Deputy Director General
โทรศัพท์ : 02666 7222 ภายใน : 7222
นางอรนุช หล่อเพ็ญศรี
Mrs.Oranuj Lorphensri
รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
Deputy Director General 
โทรศัพท์ : 02666 7333  ภายใน : 7333
นายชัยวัฒน์ ดุษฎีพาณิชย์
Mr.Chaiwat Dussadeepanich
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน
(งานทรัพยากรน้ำบาดาล)
โทรศัพท์ : 02666 7206 ภายใน : 7206
นางสาวกัญญา เดือนนวล
Ms.Kanya Duennuan
รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน
(งานทรัพยากรน้ำบาดาล)(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)
โทรศัพท์ : 0 2666 7181 ภายใน : 7181