ข้อมูลองค์กร

ทำเนียบผู้บริหาร

นายธัญญา เนติธรรมกุล
Mr. Thanya Netithammakun
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
Director General
โทรศัพท์ : 0 2666 7111 ภายใน : 7111
นายสุรินทร์ วรกิจธำรง
Mr. Surin  Worakijthamrong
รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
Deputy Director General 
โทรศัพท์ : 0 2666 7333  ภายใน : 7333
นายยงยุทธ นาควิโรจน์
Mr.Yongyut  Nakawiroj
รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
Deputy Director General
โทรศัพท์ : 0 2666 7222 ภายใน : 7222
นายสิทธิศักดิ์ มั่นอยู่
Mr. Sitthisak Manyou
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน
(งานทรัพยากรน้ำบาดาล)
โทรศัพท์ : 0 2666 7207 ภายใน : 7207
 
 
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน
(งานทรัพยากรน้ำบาดาล)
 
โทรศัพท์ : 0 2666 7181 ภายใน : 7181
 
 
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
วิจัยและพัฒนาทรัพยากรน้ำบาดาล
(นักธรณีวิทยาเชี่ยวชาญ)
โทรศัพท์ : 0 2666 7208 ภายใน : 7208