ข่าวสารนํ้าบาดาล

กรมฯน้ำบาดาล ลงพื้นที่ศึกษาการพัฒนาเกษตรแปลงใหญ่ จ.สกลนคร และ จ.นครพนม

  • อัพเดทวันที่ 24 ก.พ. 63
  • อ่าน 326
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 54 ภาพ

     วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล นายกุศล โชติรัตน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลและ รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ อิ่มพิทักษ์ ที่ปรึกษากรมทรัพยากรน้ำบาดาล ด้านปฐพีวิทยา พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร กรมทรัพยากรน้ำบาดาล และหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน การบริหารจัดการน้ำ "โครงการศึกษาการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ " โดยมีนายก อบต.นาขมิ้น และเกษตรกร ให้การต้อนรับ ณ บ้านท่าศาลา หมู่ 10 ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม                                                      

     จากภาคการเกษตรในมหภาคจะเห็นได้ว่าราคาพืชผลทางการเกษตรมีความผันผวนตามปัจจัยภายนอกเป็นอย่างมาก ในขณะที่ฐานการผลิตเกษตรและบริการมีผลิตภาพการผลิตต่ำ รายได้เกษตรกรยังอยู่ในระดับต่ำกว่าสาขาอื่นๆ มาก ประกอบกับคุณภาพดินแย่ลง มีการใช้ดินไม่เหมาะสม และการบริหารจัดการน้ำยังไม่เป็นระบบ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้ดำเนินการ “โครงการนำร่องการศึกษาการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร” ในปี 2553 ทำให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล และต่อยอดเป็น“โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร” ซึ่งเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งจากการดำเนินงานโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พบว่ายังมีกลุ่มเป้าหมายที่เป็น “เกษตรแปลงใหญ่” ที่ทั้งประชาชนและรัฐบาลต้องการให้มีการพัฒนาเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ เพื่อช่วยให้เกษตรกรไทยแก้ปัญหาความยากจน ลดปัญหาด้านสังคม การย้ายถิ่นฐาน และส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมให้มีความมั่นคง คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในระดับนานาชาติ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิจัยแนวทางพัฒนาน้ำบาดาลที่เหมาะสมกับเกษตรแปลงใหญ่และเพื่อศึกษารูปแบบการออกแบบระบบกระจายน้ำบาดาล เพื่อสมดุลระหว่างความต้องการและศักยภาพน้ำบาดาลที่มีสำหรับการเกษตรแบบแปลงใหญ่รวมถึงเพื่อให้เกิดต้นแบบของการมีส่วนร่วมจากชุมชนท้องถิ่นในการบริหารจัดการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแบบแปลงใหญ่

แท็กที่เกี่ยวข้อง