ข่าวสารนํ้าบาดาล

รมว.ทส. ส่งมอบสถานีจ่ายน้ำบาดาลเพื่อประชาชน จ.พัทลุง

  • อัพเดทวันที่ 5 มี.ค. 64
  • อ่าน 100
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 26 ภาพ

     วันที่ 5 มีนาคม 2564 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินทางไปส่งมอบโครงการก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำบาดาลเพื่อประชาชน ในพื้นที่บ้านต้นไทร หมู่ที่ 5 ตําบลบ้านนา อําเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง โดยมี นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ พร้อมประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านนา ให้การต้อนรับ

     สําหรับโครงการก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำบาดาลเพื่อประชาชน ในพื้นที่ บ้านต้นไทร หมู่ที่ 5 ตําบลบ้านนา อําเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ประกอบด้วย

     1. บ่อน้ำบาดาล ขนาด 6 นิ้ว จํานวน 2 บ่อ

     2. เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ ขนาด 3 แรงม้า 220 โวลต์ จํานวน 2 ชุด

     3. ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกําลังรวมไม่น้อยกว่า 4,800 วัตต์ จํานวน 2 ชุด

     4. หอถังเหล็กเก็บน้ำชนิดรักษาแรงดัน ความจุ 65 ลูกบาศก์เมตร จํานวน 1 ชุด

     5. ถังกรองสนิมเหล็กขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4.7 ลูกบาศก์เมตร จํานวน 1 ชุด

     6. จุดจ่ายน้ำถาวร จํานวน 1 ชุด

     7.อาคารศูนย์เรียนรู้ด้านน้ำบาดาล พร้อมระบบปรับปรุงคุณภาพ น้ำบาดาล จํานวน 1 ระบบ

     ทั้งนี้ สามารถผลิตน้ำสําหรับอุปโภคบริโภคได้ไม่น้อยกว่า 58,400 ลูกบาศก์เมตร/ปี ประชาชนได้รับประโยชน์ไม่น้อยกว่า 2,400 ครัวเรือน