ดาวน์โหลด

รายงานประจำปี

รายงานประจำปี 2564 (Annual Report 2021)

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 24.28 Mb ดาวน์โหลด : 319 ครั้ง อ่าน : 522 ครั้ง

เผยแพร่โดย : DGR Admin

รายงานประจำปี 2563 (Annual Report 2020)

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 63.24 Mb ดาวน์โหลด : 1,016 ครั้ง อ่าน : 1,514 ครั้ง

เผยแพร่โดย : DGR Admin

รายงานประจำปี 2562

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 12.82 Mb ดาวน์โหลด : 1,278 ครั้ง อ่าน : 1,411 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

รายงานประจำปี 2561

วิสัยทัศน์ (Vision)
มุ่งสู่การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำบาดาลเชิงพื้นที่ เพื่อเสริมความมั่นคงด้านน้ำ
และการใช้ประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน ภายในปี 2580

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 31.23 Mb ดาวน์โหลด : 1,045 ครั้ง อ่าน : 959 ครั้ง

เผยแพร่โดย : DGR Admin

จำนวนทั้งหมด 4 รายการ