ข้อมูลองค์กร

นายสุรินทร์ วรกิจธำรง

นายสุรินทร์ วรกิจธำรง

Mr. Surin Worakijthamrong

รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
Deputy Director General

ข้อมูลซีไอโอ

นายสุรินทร์ วรกิจธำรง

Mr. Surin Worakijthamrong

รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

26/83 ซอยงามวงศ์วาน 54 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

0 2666 7333

surin.w@dgr.mail.go.th

29 ส.ค. 2565

ที่ 885/2561 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2561