ข้อมูลองค์กร

นายกุศล โชติรัตน์

นายกุศล โชติรัตน์

Mr.Kuson Chotirat

รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
Deputy Director General

ข้อมูลซีไอโอ

นายกุศล โชติรัตน์

Mr.Kuson Chotirat

รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

.

0 2666 7222

kuson.c@dgr.mail.go.th

13 ธ.ค. 2561

ที่ 885/2561 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2561