ระเบียบสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด ว่าด้วยการใช้ทุนเพื่อสาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2563

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.98 Mb ดาวน์โหลด : 17 ครั้ง อ่าน : 14 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

ระเบียบสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด ว่าด้วยการใช้เงินทุนเพื่อจัดสวัสดิการสมาชิกและสังคม พ.ศ. 2563

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.68 Mb ดาวน์โหลด : 18 ครั้ง อ่าน : 12 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

ระเบียบสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด ว่าด้วยการปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิก พ.ศ. 2563

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.99 Mb ดาวน์โหลด : 12 ครั้ง อ่าน : 17 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

ระเบียบสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด ว่าด้วยการเร่งรัดติดตามหนี้ค้างชำระสหกรณ์ พ.ศ. 2563

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 1.87 Mb ดาวน์โหลด : 14 ครั้ง อ่าน : 12 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

ระเบียบสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสามัญ พ.ศ. 2563 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2565)

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.56 Mb ดาวน์โหลด : 11 ครั้ง อ่าน : 13 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

พฤษภาคม 2565

- รายการงบทดลอง สบก. ประจำเดือน พ.ค. 2565
- รายการงบทดลอง สทบ.เขต3 ประจำเดือน พ.ค. 2565

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 3.98 Mb ดาวน์โหลด : 20 ครั้ง อ่าน : 13 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

ประกาศสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด เรื่อง ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท รอบ 3/2565

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.27 Mb ดาวน์โหลด : 17 ครั้ง อ่าน : 16 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

ประกาศสหกรณ์น้ำบดาล จำกัด เรื่อง โครงการเงินกู้ไม่มีดอกเบี้ยเพื่อซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต พ.ศ. 2565

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.82 Mb ดาวน์โหลด : 12 ครั้ง อ่าน : 13 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

เมษายน 2565

- สบก.
- สทบ.เขต3

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 31.36 Mb ดาวน์โหลด : 38 ครั้ง อ่าน : 22 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 47.27 Mb ดาวน์โหลด : 34 ครั้ง อ่าน : 39 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

รายงานประจำปี 2564 (Annual Report 2021)

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 24.28 Mb ดาวน์โหลด : 92 ครั้ง อ่าน : 157 ครั้ง

เผยแพร่โดย : DGR Admin

มีนาคม 2565

- สบก.
- สทบ.เขต3

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 2.07 Mb ดาวน์โหลด : 89 ครั้ง อ่าน : 52 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

จำนวนทั้งหมด 531 รายการ