ข่าวสารนํ้าบาดาล

น้ำบาดาลจับมือกลุ่มอีซูซุ ส่งมอบโครงการน้ำโรงเรียน แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำโรงเรียนบ้านบ่อแก้ว จ.กำแพงเพชร

  • อัพเดทวันที่ 29 พ.ย. 65
  • อ่าน 107
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 20 ภาพ

     กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับภาคเอกชนกลุ่มบริษัทอีซูซุแห่งประเทศไทย ร่วมกันจัดสร้างและส่งมอบโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ เพื่อมุ่งหวังขจัดปัญหาขาดแคลนแหล่งน้ำสะอาดในโรงเรียนทั่วประเทศ

     วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับภาคเอกชนกลุ่มบริษัทอีซูซุแห่งประเทศไทย ร่วมจัดพิธีส่งมอบโครงการ “อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต” แห่งที่ 41 ณ โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว ตำบลพานทอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร

     กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยนายสมนึก จิรัฐจินดางกูร ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 7 กำแพงเพชร เปิดเผยว่า “กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลสะอาดให้แก่ประชาชนทั่วประเทศ ทั้งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และน้ำเพื่อการเกษตรมาโดยตลอด แต่ก็ยังพบว่ามีอีกหลายพื้นที่ที่ประชาชนยังคงประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสะอาด   เพื่อดำรงชีวิตประจำวัน ดังนั้นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ หรือ โครงการน้ำโรงเรียน จึงเป็นอีกหนึ่งโครงการที่แก้ไขปัญหาดังกล่าวได้เป็นอย่างดี ประกอบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยังได้มีนโยบายให้หน่วยงานภาครัฐร่วมมือกับภาคเอกชน ในการดำเนินงานโครงการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน ซึ่งกลุ่มบริษัทอีซูซุในประเทศไทยได้ให้ความสนใจและใส่ใจในคุณภาพชีวิตของเด็กนักเรียน คณะครูอาจารย์ และบุคลากรในโรงเรียน โดยให้การสนับสนุนเงินทุนในการจัดสร้างโครงการน้ำโรงเรียนมาโดยตลอดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 และทำการส่งมอบโครงการแล้วกว่า 41 แห่งทั่วประเทศ สำหรับโรงเรียนบ้านบ่อแก้วแห่งนี้สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 7 กำแพงเพชร ได้ทำการเจาะบ่อน้ำบาดาลที่ความลึก 96 เมตร ได้ปริมาณน้ำบาดาลทั้งสิ้น 12 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง พร้อมทั้งก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาด 12 ลูกบาศก์เมตร และก่อสร้างระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่มสะอาดมาตรฐานองค์การอนามัยโลก (WHO) ที่อัตราการผลิต 500 ลิตรต่อชั่วโมง สร้างความมั่นใจด้านแหล่งน้ำสะอาดให้แก่เด็กนักเรียน คณะครูอาจารย์ และบุคลากรในโรงเรียนได้อย่างแน่นอน”

     พร้อมกันนี้นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ยังเปิดเผยว่า “โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ สามารถแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคภายในโรงเรียนได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด สร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงแหล่งน้ำสะอาด    ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กนักเรียน ครูอาจารย์ บุคลากรได้อย่างยั่งยืน และฝากให้ทุกคนช่วยกันดูแลรักษาระบบประปาบาดาลให้สมบูรณ์พร้อมใช้งานต่อไป เพื่อประโยชน์ของโรงเรียนและชุมชนใกล้เคียง พร้อมทั้งยินดีให้ความร่วมมือกับภาคเอกชนในการจัดสร้างสาธารณะประโยชน์ต่อไป”