คำรับรองการปฏิบัติราชการ

คำรับรองการปฏิบัติราชการ

สรุปตัวชี้วัดปี 53

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.12 Mb ดาวน์โหลด : 296 ครั้ง อ่าน : 336 ครั้ง

รายชื่อผู้จัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดปี 2553

ประเภทไฟล์: .doc ขนาดไฟล์ : 0.27 Mb ดาวน์โหลด : 803 ครั้ง อ่าน : 384 ครั้ง

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการปี 53 (ทริส)

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 2.34 Mb ดาวน์โหลด : 296 ครั้ง อ่าน : 290 ครั้ง

มิติที่ 2 ด้าน คุณภาพการให้บริการ

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.31 Mb ดาวน์โหลด : 296 ครั้ง อ่าน : 319 ครั้ง

มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.48 Mb ดาวน์โหลด : 288 ครั้ง อ่าน : 332 ครั้ง

KPI Template 1.1.2 ระดับกระทรวง

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.10 Mb ดาวน์โหลด : 277 ครั้ง อ่าน : 307 ครั้ง

KPI Template 1.2.1 ระดับกระทรวง

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.08 Mb ดาวน์โหลด : 271 ครั้ง อ่าน : 312 ครั้ง

KPI Template 1.2.2 ระดับกระทรวง

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.09 Mb ดาวน์โหลด : 291 ครั้ง อ่าน : 294 ครั้ง

KPI Template 2.1 ระดับกลุ่มภารกิจ

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.10 Mb ดาวน์โหลด : 281 ครั้ง อ่าน : 297 ครั้ง

KPI Template 2.2 ระดับกลุ่มภารกิจ

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.10 Mb ดาวน์โหลด : 294 ครั้ง อ่าน : 303 ครั้ง

KPI Template 2.3 ระดับกลุ่มภารกิจ

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.10 Mb ดาวน์โหลด : 298 ครั้ง อ่าน : 311 ครั้ง

KPI Template 3.1.1 ระดับกรม

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.10 Mb ดาวน์โหลด : 265 ครั้ง อ่าน : 269 ครั้ง

จำนวนทั้งหมด 202 รายการ