ข่าวสารนํ้าบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่สำคัญ

  • อัพเดทวันที่ 2 พ.ย. 66
  • อ่าน 110
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 7 ภาพ
วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2566  พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์  สุขวิมล ราชเลขานุการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่สำคัญ โดยมี พันตำรวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม รองเลขาธิการพระราชวัง และพลตรี ปริญญ รื่นภาควุฒิ ประจำราชเลขาในพระองค์ โครงการพระราชดำริ เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ห้องประชุมเทเวศร์ (4201) สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
 
ทั้งนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำโดย นายจตุพร  บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายกุศล โชติรัตน์ รองปลัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล และนายสุรินทร์ วรกิจธำรง รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้เข้าร่วมการประชุมและรายงานความก้าวหน้าโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 48 แห่ง 47 โครงการ ครอบคลุมพื้นที่ 25 จังหวัด เพื่อเพิ่มแหล่งน้ำต้นทุน สำหรับการอุปโภคบริโภค และทำการเกษตรให้แก่ประชาชน หากดำเนินการแล้วเสร็จ จะได้ปริมาณน้ำต้นทุน 33.5127 ล้าน ลบ.ม. /ปี ประชาชนได้รับประโยชน์ 109,546 ครัวเรือน หรือ 368,090 คน สร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งน้ำสะอาด และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชน
 
อนึ่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล มีแนวทางในการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์จากโครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อติดตามและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำได้อย่างทั่วถึง ด้วยการทำงานบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่หน่วยงานท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ ในการดูแล บำรุงรักษาระบบประปาบาดาล เพื่อให้การใช้งานระบบประปาของโครงการมีประสิทธิภาพและมีน้ำบาดาลใช้อย่างยั่งยืน