ข่าวสารนํ้าบาดาล

“บิ๊กฉัตร” เปิดงานวันน้ำโลก ตั้งเป้า 7,490 หมู่บ้านขาดแคลน มีน้ำกินน้ำใช้ทั่วถึงภายในปีนี้

  • อัพเดทวันที่ 22 มี.ค. 62
  • อ่าน 167
  • เผยแพร่โดย ธิราพร ศรีรัตน์
Email
อัลบั้มภาพ 19 ภาพ

     เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน “วันน้ำโลกและสัปดาห์อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ” ณ ห้องเวสต์เกตฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเวสต์เกต จ.นนทบุรี โดยรองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ปัญหาการขาดแคลนน้ำสะอาดและน้ำดื่มเป็นปัญหาสำคัญของประเทศต่างๆทั่วโลก ด้วยเหตุดังกล่าว ในปี  2535 องค์การสหประชาชาติ (UN) จึงประกาศให้วันที่ 22 มีนาคมของทุกปี เป็น “วันน้ำโลก”ซึ่งแต่ละปี ทุกประเทศทั่วโลกจะร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องน้ำแก่ประชาชน สำหรับในประเทศไทย รัฐบาลเห็นความสำคัญของการแก้ไขปัญหาน้ำของประเทศด้วยเป้าหมายหลักที่มุ่งพัฒนาประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และเป็นการเตรียมความพร้อมให้ประเทศไทยอย่างรอบด้าน สร้างความแข็งแกร่งให้ยืนอยู่ได้ในเวทีโลกทั้งในระดับเศรษฐกิจและสังคม โดยน้อมนำหลักการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 9 มาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการน้ำ ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ควบคู่กับการน้อมนำแนวทางของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 “สืบสาน รักษา ต่อยอด” มาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการน้ำต่อยอดจากโครงการที่มีอยู่เดิม                     

     ด้าน นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.)กล่าวถึงรายละเอียดการจัดงานว่า กิจกรรม “วันน้ำโลกและสัปดาห์อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ” ในปีนี้องค์การสหประชาชาติได้กำหนดประเด็นหลักในการรณรงค์ในระดับโลก คือ “Leaving no one behind” ขณะที่ประเทศไทยได้กำหนดแนวคิดเพิ่มเติมในการรณรงค์ระดับประเทศคือ “ทั่วถึง..เท่าเทียม..เพียงพอ” โดย สทนช.เชิญหน่วยงานที่ต้องปฏิบัติดูแลเกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดการน้ำต้นทุน การผลิตและการกระจายน้ำ และหน่วยงานต่างประเทศ รวม 18 หน่วยงาน เข้าร่วมจัดนิทรรศการเพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจให้กับประชาชนเกี่ยวกับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ โดยเฉพาะแผนแม่บทด้านที่ 1 ที่เป็นเรื่องการจัดการน้ำอุปโภคบริโภค ซึ่งประกอบไปด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับทิศทางการดำเนินงานหน่วยงานต่างๆผลงานที่ผ่านมา แผนการดำเนินงานในอนาคต ตลอดจนเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมต่างๆ ที่นำมาใช้ในการบริหารจัดการน้ำ รวมทั้งมีการจัดเวทีเสวนาในหัวข้อ “ความท้าทายของการบริหารจัดการน้ำอุปโภคบริโภค” โดยมีผู้บริหาร อีก 4 หน่วยงานเข้าร่วมเสวนาได้แก่ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล,การประปานครหลวง,การประปาส่วนภูมิภาค และกรมอนามัย  

     โอกาสนี้นางสาวจงจิตร์ นีรนาทเมธีกุล อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดเผยว่า ในส่วนภารกิจกรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้ดำเนินการขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โดยมีเป้าหมายด้านการจัดการน้ำอุปโภคบริโภค ในภารกิจ 3 ภารกิจ ได้แก่ การจัดหาแหล่งน้ำพร้อมก่อสร้างระบบประปาบาดาลให้กับหมู่บ้านที่ไม่มีประปา การเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปา และการจัดหาน้ำสะอาดให้กับโรงเรียน ซึ่งผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 58-61 มีเป้าหมายรวมประมาณ 9 พันแห่ง โดยดำเนินการแล้วเสร็จ 71 % ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ 1.4 ล้านครัวเรือน ในส่วนที่เหลืออีก 29 % อยู่ระหว่างการก่อสร้างระบบประปา ซึ่งจะดำเนินการให้ครบภายในปี 62 สำหรับแผนการดำเนินงานตามแผนแม่บท ยังคงดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปา โดยการเจาะบ่อเพิ่มน้ำต้นทุนให้กับประปาหมู่บ้าน มีเป้าหมายประมาณ 6 พันแห่ง ให้แล้วเสร็จ ภายในปี 66 เกิดประโยชน์ต่อประชาชน มีน้ำใช้อย่างเพียงพอเพิ่มขึ้นประมาณ 9 แสนกว่าครัวเรือน ได้ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น 135 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี และแผนการจัดหาน้ำสะอาดให้กับโรงเรียน มีเป้าหมายรวม 4 พันกว่าแห่ง ซึ่งจะดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในปี 67 ทำให้นักเรียนและชุมชนโดยรอบมีน้ำใช้อย่างเพียงพอประมาณ 3 แสนกว่าครัวเรือน ได้ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น 88 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี