ข่าวสารนํ้าบาดาล

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินหน้าแก้ปัญหาแล้งอย่างต่อเนื่อง

  • อัพเดทวันที่ 25 เม.ย. 62
  • อ่าน 203
  • เผยแพร่โดย ธิราพร ศรีรัตน์
Email
อัลบั้มภาพ 14 ภาพ

     วันที่ 25 เมษายน 2562 กรมทรัพยากรน้ำบาดาลร่วมกับกรมทรัพยากรน้ำ จัดงานแถลงข่าวบูรณาการร่วมกันดำเนินการแก้ภัยแล้งอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุม 301 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายสุวัฒน์  เปี่ยมปัจจัย อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เปิดเผยว่าในปี 2562 กรมทรัพยากรน้ำได้รับงบประมาณจัดทำโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ จำนวน 273 โครงการ ได้ลงนามในสัญญาแล้ว  269  โครงการ ปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จ 30 โครงการ  และได้มีการติดตามเร่งรัดโครงการต่างๆอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้กรมทรัพยากรน้ำได้ดำเนินการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาสถานการณ์ภัยแล้ง ตั้งแต่ตุลาคม 2561 ถึงปัจจุบัน โดยการสูบน้ำเพิ่มแหล่งน้ำต้นทุนจำนวน 27.414 ล้านลูกบาศก์เมตร แจกจ่ายน้ำ 4,253,000 ลิตร แจกจ่ายน้ำดื่มสะอาด 417,550 ลิตร น้ำดื่มบรรจุขวด 19,696 ขวด ประชาชนที่ได้รับประโยชน์ด้านการอุปโภคบริโภค 333,604 ครัวเรือน  พื้นที่เกษตรกรรม 84,950 ไร่ ซึ่งมีเครื่องมือพร้อมช่วยผู้ประสบภัยประกอบด้วย รถบรรทุกจำนวน 63 คัน เครื่องสูบน้ำจำนวน 311 เครื่อง และเจ้าหน้าที่ชุดเผชิญเหตุวิกฤตน้ำในพื้นที่สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1-11 จำนวนกว่า 171 คน พร้อมทั้งได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น อาทิ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ที่ประสบปัญหาน้ำแล้ง ขาดน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร หากต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 – 11 หรือ โทร 1310 กด 5

     นายกุศล  โชติรัตน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ 2562 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลในการช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค และน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรให้แก่ประชาชนผ่านโครงการต่างๆ เป้าหมายรวมกว่า 1,894 แห่ง ซึ่งหากดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมดจะสามารถให้บริการประชาชนได้กว่า 129,097 ครัวเรือน มีพื้นที่ได้รับประโยชน์ ไม่น้อยกว่า 41,760 ไร่ และปริมาณน้ำที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้กว่า 44 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ซึ่งขณะนี้ดำเนินการแล้วเสร็จกว่า 1,599 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 84.42 นอกจากนี้ กรมทรัพยากรน้ำบาดาลมีความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือประชาชน โดยการตรวจสอบสภาพบ่อน้ำบาดาล เครื่องสูบน้ำ ระบบประปาบาดาล และระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ ให้พร้อมใช้งานเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง โดยดำเนินการดังนี้ 1) จัดเตรียมจุดจ่ายน้ำถาวร 132 จุด เพื่อให้บริการน้ำสะอาดแก่ประชาชนในพื้นที่ขาดแคลนน้ำทั่วประเทศ 2) เร่งรัดการเจาะบ่อน้ำบาดาลในพื้นที่เสี่ยงที่จะขาดแคลนน้ำ  ให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2562 เป้าหมายรวม 737 แห่ง 3) จัดหน่วยนาคราชลงพื้นที่ปฏิบัติงาน เพื่อติดตามตรวจสอบและให้คำแนะนำแก่ประชาชนในการซ่อมบำรุงและดูแลรักษาบ่อน้ำบาดาลและระบบประปาบาดาลให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และ 4) นำรถปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาลผลิตน้ำดื่มสะอาดเข้าไปให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ขาดแคลนน้ำบริโภค และได้ดำเนินการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาสถานการณ์ภัยแล้งในปีนี้ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงปัจจุบัน โดยแจกจ่ายน้ำรวม 1.36 ล้านลิตร เป่าล้างบ่อน้ำบาดาล 12 แห่ง ซ่อมแซมและติดตั้งเครื่องสูบ 26 แห่ง ซ่อมแซมระบบประปาบาดาล 34 แห่ง รวมถึงสำรวจสภาพและบำรุงรักษาจุดจ่ายน้ำถาวร 9 แห่ง ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือด้านน้ำบาดาลได้ที่ โทรศัพท์ 0 2666 7099 และระบบขอความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งออนไลน์ http://1310.dgr.go.th เพื่อกรมทรัพยากรน้ำบาดาลจะได้ประสานให้เจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือต่อไป