ข่าวสารนํ้าบาดาล

น้ำบาดาล เดินหน้าสร้างเครือข่ายผู้ใช้น้ำบาดาล สู่การพัฒนาและอนุรักษ์น้ำบาดาลอย่างยั่งยืน

  • อัพเดทวันที่ 11 ส.ค. 63
  • อ่าน 138
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 19 ภาพ

     กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายผู้ใช้น้ำบาดาล เพื่อสร้างองค์ความรู้และเสริมประสบการณ์ด้านทรัพยากรน้ำบาดาล แก่ภาคีเครือข่ายผู้ใช้น้ำบาดาลภาคการเกษตร

     วันที่ 3 - 5 สิงหาคม 2563 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยสำนักบริหารกลาง จัดกิจกรรม “โครงการสร้างความตระหนักรู้ด้านการพัฒนาและการอนุรักษ์ภาคีเครือข่าย” ครั้งที่ 1 เพื่อสร้างความรู้และความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายผู้ใช้น้ำบาดาล โดยมี นายสิทธิศักดิ์ มั่นอยู่ ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 อุบลราชธานี เป็นประธานเปิดโครงการฯ โดยมี "เครือข่ายผู้ใช้น้ำบาดาล" ภาคเกษตรกรกว่า 70 ราย เข้าร่วมโครงการและศึกษาดูงานการทำเกษตรอินทรีย์ ณ บ้านหนองเม็ก อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำการเกษตรและถอดบทเรียนจากพื้นที่ต้นแบบสู่การเรียนรู้และเป็นเครือข่ายร่วมกัน

     “เครือข่ายผู้ใช้น้ำบาดาล” ถือเป็นกำลังหลักที่สำคัญในการช่วยขับเคลื่อนภารกิจของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล อีกทั้ง ยังสนับสนุนภารกิจของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลในการสร้างความตระหนักรู้ด้านทรัพยากรน้ำบาดาล การอนุรักษ์และพัฒนาน้ำบาดาลในทุกภาคส่วน ผ่านการสร้างความรับรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการน้ำบาดาล ภายใต้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทำให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งในการแก้ปัญหา ในการบริหารจัดการการใช้น้ำบาดาลในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยการบูรณาการและทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน และชุมชนในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง

แท็กที่เกี่ยวข้อง