ข่าวสารนํ้าบาดาล

การประชุมประจำปี CCOP ครั้งที่ 57

  • อัพเดทวันที่ 25 พ.ย. 64
  • อ่าน 27
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 3 ภาพ

     เมื่อวันที่ 23 - 24 พฤศจิกายน 2564 ผู้แทนกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะคณะผู้แทนไทยได้เข้าร่วมการประชุมประจำปี CCOP ครั้งที่ 57 ผ่านระบบการประชุมทางไกล ร่วมกับประเทศสมาชิก CCOP ประเทศที่ให้ความร่วมมือกับ CCOP (cooperating countries) และองค์กรที่ให้ความร่วมมือกับ CCOP (cooperating organizations) ประเทศทั่วโลก ปัจจุบัน CCOP มีสมาชิกจำนวน 16 ประเทศ ได้แก่ เนการา บรูไน ดารุสซาลาม, กัมพูชา, สาธารณรัฐประชาชนจีน, สาธารณรัฐอินโดนีเซีย, ญี่ปุ่น, สาธารณรัฐเกาหลี, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, มาเลเซีย, สาธารณรัฐมองโกเลีย, สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา, ปาปัวนิวกินี, สาธารณรัฐฟิลิปปินส์, สาธารณรัฐสิงคโปร์, ไทย, ติมอร์เลสเต และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

     การประชุมประจำปี CCOP จัดขึ้นทุกปี เพื่อรายงานความคืบหน้าในการดำเนินงานเกี่ยวกับธรณีวิทยา อุทกธรณีวิทยา และบรรพชีวินวิทยาของประเทศสมาชิก CCOP และวางแผนการดำเนินงานความร่วมมือในอนาคต เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และส่งเสริมศักยภาพขององค์กรและบุคลากร ให้บรรลุเป้าหมายของ CCOP ที่มุ่งมั่นในการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตภายใต้การบริหารจัดการทรัพยากรธรณีอย่างยั่งยืน    

     กรมทรัพยากรน้ำบาดาลมีความสัมพันธ์อันดีกับ CCOP มาโดยตลอด ซึ่ง CCOP มีบทบาทอย่างมากในการส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการให้กับการพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการน้ำบาดาลของประเทศไทย ปัจจุบันกรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้ร่วมดำเนินโครงการ Vulnerability assessment to climate change of groundwater system in Greater Mekong Subregion and comparative study of groundwater dependent Ecosystem ภายใต้ความร่วมมือของ CCOP และ Korea Institute of Geoscience and Mineral Resources (KIGAM) แห่งสาธารณรัฐเกาหลี เพื่อศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อชั้นหินให้น้ำบาดาลข้ามพรมแดน นอกจากนี้ กรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้ให้ข้อมูลสนับสนุนในการจัดทำแบบเสนอโครงการ Groundwater Resources in the Greater Mekong  Subregion:  Collaborative Management to Increase Climate Change Resilience ร่วมกับ CCOP และ UNESCO

แท็กที่เกี่ยวข้อง