ข่าวสารนํ้าบาดาล

"อธิบดี" ติดตามความก้าวหน้าโครงการน้ำบาดาล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ศรีสะเกษ

  • อัพเดทวันที่ 21 ธ.ค. 64
  • อ่าน 91
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 20 ภาพ

     วันที่ 20 ธันวาคม 2564 นายศักดิ์ดา  วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล พร้อมด้วย นายเฉลิม กลิ่นนิ่มนวล ที่ปรึกษากรมทรัพยากรน้ำบาดาล ดร.เกรียงศักดิ์  ภิระไร ผู้อำนวยการสำนักสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาล นายเกรียงศักดิ์  เห็นกลาง ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 (อุบลราชธานี) และนายศักดิ์ฉลาด ศรีวิชา ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 5 นครราชสีมา ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้ง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ณ บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 2 ตําบลพยุห์ อําเภอพยุห์ และบ้านหนองบัว หมู่ที่ 13 ตําบลศรีรัตนะ (ศรีแก้ว) อําเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นายศดิศ ณิชกุล ปลัดอำเภอพยุห์ รักษาราชการแทนนายอำเภอพยุห์ พร้อมด้วยผู้แทนจากส่วนราชการต่างๆ ในจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมให้การต้อนรับ

     สืบเนื่องจากพื้นที่ตำบลพยุห์และตำบลศรีรัตนะประสบปัญหาภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ทำให้ปริมาณน้ำกักเก็บที่ใช้เป็นแหล่งน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปาไม่เพียงพอกับพื้นที่ โดยแต่ละปีจะขาดแคลนน้ำมากกว่า 5 เดือนขึ้นไป น้ำบาดาลก็มีปัญหากร่อย เค็ม กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 อุบลราชธานี จึงได้จัดทำโครงการศึกษาสำรวจและประเมินศักยภาพแหล่งน้ำบาดาลในชุดหินโคกกรวดที่มีความเสี่ยงต่อสารละลายมวลรวมสูง บริเวณพื้นที่อำเภอศรีรัตนะ และอำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับเป็น 1 ใน 15 โครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครอบคลุมพื้นที่ 11 จังหวัด เพื่อช่วยเหลือราษฎรให้มีแหล่งน้ำต้นทุนในการทำระบบประปาหมู่บ้าน แก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค

     สำหรับรูปแบบโครงการทั้ง 2 แห่ง ในพื้นที่อำเภอศรีรัตนะ และอำเภอพยุห์ แต่ละแห่งประกอบด้วย

     👉 บ่อน้ำบาดาล ขนาด 6 นิ้ว จำนวน 10 บ่อ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า

     👉 บ่อสังเกตการณ์ ขนาด 6 นิ้ว พร้อมติดตั้งเครื่องวัดระดับน้ำและคุณภาพน้ำอัตโนมัติ

     👉 ถังเหล็กเก็บน้ำ ความจุ 150 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 ถัง

     👉 โรงสูบน้ำ พร้อม Vertical multistage pump ขนาด 20 แรงม้า จำนวน 2 ตัว

     👉 หอถังเหล็กเก็บน้ำชนิดแรงดันความจุ 300 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ถัง

     👉 ถังกรองสนิมเหล็ก จำนวน 1 ถัง

     👉 อาคารปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่ม

     👉 จุดจ่ายน้ำถาวร จำนวน 1 จุด

     จากนั้นอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล และคณะ ได้เดินทางไปตรวจติดตามผลการดําเนินงานความก้าวหน้าโครงการศึกษาสำรวจจุดจ่ายน้ำบาดาลเพื่อประชาชน ตามถนนสายหลัก/สายรองทั่วประเทศ (ระยะที่ 2 ปี พ.ศ. 2564) พื้นที่บ้านชบ หมู่ที่ 1 ตําบล บ้านชบ อําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์และแนวทางการดำเนินงานโครงการดังกล่าว ให้แก่หน่วยงานท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบและทำความเข้าใจ พร้อมรับฟังปัญหาความต้องการด้านน้ำและมอบน้ำดื่มสะอาดให้แก่ประชาชนอีกด้วย