ค้นหา

คำค้นหา “น้ำบาดาล” จำนวนทั้งหมด 1,690 รายการ

  • ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาลของคณะอนุกรรมการเขต สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 9 (ระยอง) ในการประชุมครั้งที่ 20/2563 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563

  • น้ำบาดาล เดินหน้าสร้างเครือข่ายผู้ใช้น้ำบาดาล สู่การพัฒนาและอนุรักษ์น้ำบาดาลอย่างยั่งยืน

  • ติดตามผลการดำเนินงาน โครงการศึกษาการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่

  • ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาลของคณะอนุกรรมการเขต สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 (สุพรรณบุรี) ในการประชุมครั้งที่ 24/2563 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563

  • ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาลของคณะอนุกรรมการเขต สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 (สระบุรี) ในการประชุมครั้งที่ 16/2563 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563

  • ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาลของคณะอนุกรรมการเขต สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 7 (กำแพงเพชร) ในการประชุมครั้งที่ 23/2563 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563

  • ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาลของคณะอนุกรรมการเขต สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 (อุบลราชธานี) ในการประชุมครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563

  • กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จัดทีมให้บริการน้ำกินน้ำใช้ พร้อมส่งกำลังใจให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.เลย

  • ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาลของคณะอนุกรรมการเขต สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 4 (ขอนแก่น) ในการประชุมครั้งที่ 21/2563 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

  • สถานการณ์น้ำท่วม อ.เมือง จ. เลย ลดระดับ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ร่วมให้ความช่วยเหลือประชาชน

จำนวนทั้งหมด 1690 รายการ