ข่าวสารนํ้าบาดาล

การประปานครหลวงศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

  • อัพเดทวันที่ 30 ม.ค. 62
  • อ่าน 203
  • เผยแพร่โดย ธิราพร ศรีรัตน์
Email
อัลบั้มภาพ 16 ภาพ

      วันที่ 30 มกราคม 2562 คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของการประปานครหลวง และผู้รับผิดชอบดูแลศูนย์ข้อมูลข่าวสารของการประปานครหลวง เข้าศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ซึ่งได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่นปี 2561 เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อคิดเห็น และแนวทางปฏิบัติด้านการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของการประปานครหลวง โดยมีคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลให้การต้อนรับ

     สำหรับศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา 7 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เพื่อให้บริการแก่ประชาชนตามหลักการที่ว่า “เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น” มีข้อมูลข่าวสารให้บริการแก่ประชาชน
3 รูปแบบ ได้แก่ (1) ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่มีการลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา (2) ข้อมูลข่าวสารสาธารณะของหน่วยงาน อาทิ ผลการพิจารณาคำขอใบอนุญาตเจาะ-ใช้น้ำบาดาล ข้อมูลด้านการบริหารงาน งบประมาณ โครงการที่กำลังดำเนินงาน ข้อมูลเรื่องการจัดหาพัสดุ เป็นต้น และ (3) การจัดหาข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนที่ขอเป็นการเฉพาะราย ซึ่งศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้รับคัดเลือกและเข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่นปี 2561 จากนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในงานสัมมนาทางวิชาการประจำปีของการประกาศใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประจำปี 2560 “2 ทศวรรษแห่ง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการฯ สร้างความโปร่งใสสู่ประชารัฐ” ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561

     ทั้งนี้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ณ ห้องสมุดกรมทรัพยากรน้ำบาดาล อาคาร 1 ชั้น 1 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. หรือเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร www.dgr.go.th คลิกแบนเนอร์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร หรือสายด่วน 1310 กด 4 ในวันและเวลาราชการ