ข่าวสารนํ้าบาดาล

กพร. กรมฯน้ำบาดาล จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และการประเมินผู้บริหารองค์การประจำปีงบประมาณ 2562

  • อัพเดทวันที่ 28 ม.ค. 62
  • อ่าน 167
  • เผยแพร่โดย ธิราพร ศรีรัตน์
Email
อัลบั้มภาพ 14 ภาพ

     วันที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 9.30 น. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และการประเมินผู้บริหารองค์การประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีนางสาวจงจิตร์ นีรนาทเมธีกุล อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลให้เกียรติเป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 อาคาร 1 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

     ทั้งนี้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้วางกรอบการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ไว้ดังนี้

     1. Function Base (ประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน งานประจำ งานตามหน้าที่ปกติ หรืองานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย กฎ นโยบายของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี) ประเมินจาก ความสำเร็จของการพัฒนาน้ำ และความสำเร็จของการติดตาม   การใช้ประโยชน์แหล่งน้ำบาดาล

     2. Agenda Base (ประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ หรือการบูรณาการดำเนินงานร่วมกับหลายหน่วยงาน) ประเมินจากการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่แล้งซ้ำซาก หรือร้อยละการชี้แจงประเด็นสำคัญที่ทันต่อสถานการณ์ (ถ้ามี)​

     3. Area Base (ประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามหลักภารกิจ พื้นที่/ท้องถิ่น ภูมิภาค จังหวัด กลุ่มจังหวัด) *** ไม่ประเมินองค์ประกอบนี้ ***

     4. Innovation Base (ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐเพื่อไปสู่ระบบราชการ 4.0) ประเมินจากความสำเร็จในการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน

     5. Potention Base (ศักยภาพในการดำเนินการของส่วนราชการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี) ประเมินจากความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนปฏิรูปองค์กรของส่วนราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

     ในส่วนการประเมินผู้บริหารองค์การประจำปีงบประมาณ 2562 ได้วางกรอบและแนวทางการประเมินไว้ ดังนี้

     -​ การลดพลังงาน จะใช้ผลการประเมินจากระบบการรายงานในเว็บไซต์ e – report .energy.go.th

     -​ มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานของภาครัฐ จะใช้ผลการประเมินตามมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานของรัฐ

     - การประหยัดงบประมาณ ใช้วิธีประเมินตนเอง (self assessment)

     - การกำกับดูแลการทุจริต

     รอบที่ 1 การสำรวจคุณธรรมและความโปร่งใสการกำกับดูแลการทุจริตในภาครัฐ                 

                   (survey online)

     รอบที่ 2 ใช้ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงาน

                  ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)

     - ภาวะผู้นำ ใช้วิธีประเมินตนเอง (self assessment)

     - ระบบติดตามการปฏิบัติงานเพื่อบริหารงานขององค์การ ใช้วิธีประเมินตนเอง  (self assessment)

     - การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในองค์การ ใช้วิธีประเมินตนเอง (self assessment)

     - การสร้างคุณธรรม จริยธรรมในองค์การ ใช้ผลการสำรวจความคิดเห็นการสร้างคุณธรรม จริยธรรมในองค์การ (survey online)

     - การเสริมสร้างขวัญกำลังใจ/กำกับดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา ใช้ผลการสำรวจความคิดเห็นการเสริมสร้างขวัญกำลังใจ/การดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชาในหน่วยงาน (survey online)

     - การบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงาน (Integration) ใช้วิธีประเมินตนเอง   (self assessment)