ข่าวสารนํ้าบาดาล

ข่าวสารภายใน

RSS

กลุ่มพัฒนาระบบบริหารจัดประชุมสัมมนาการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

วันที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 08:30 น. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จัดประชุมสัมมนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมี นางฉวีวรรณ นิลวงศ์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงาน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เป็นวิทยากรให้การบรรยาย ทั้งนี้มีผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 100 ราย ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

22 ม.ค. 62

กองแผนงาน กรมฯน้ำบาดาล จัดประชุมนำเสนอผลการประเมินมูลค่าเพิ่ม ทางเศรษฐกิจและสังคม จากโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง

วันที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 9.30 น. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยกองแผนงาน ร่วมกับบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดการประชุมนำเสนอผลการประเมินมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม จากโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง เพื่อนำเสนอข้อมูล ผลการสำรวจ และข้อเสนอแนะที่ได้รับจากโครงการดังกล่าว โดยมี นางสาวจงจิตร์ นีรนาทเมธีกุล อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธานเปิดการประชุม ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

16 ม.ค. 62

กองสื่อสารและการมีส่วนร่วม ประชุมผลการดำเนินงาน ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 กองสื่อสารและการมีส่วนร่วม จัดประชุมผลการดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ซึ่งมีผู้ใช้บริการ จำนวน 7,279 ราย ผ่านช่องทางโทรศัพท์ การติดต่อด้วยตนเอง การเข้าชมเว็บไซต์ e-mail และการออกหน่วยนิทรรศการ สำหรับเนื้อหาที่ประชาชนขอรับบริการข้อมูลมากที่สุด คือ การสอบถามช่องทางการติดต่อราชการ อันดับสองคือ ข้อมูลทางวิชาการ อันดับสามคือ การขอเจาะน้ำบาดาล และการขอคำแนะนำทางเทคนิค ทั้งนี้ ดร.อรนุช หล่อเพ็ญศรี รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธานเปิดงานประชุม ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 8 อาคาร 1 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

14 ม.ค. 62
จำนวนทั้งหมด 168 รายการ