ข่าวสารนํ้าบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จัดประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 3/2562

  • อัพเดทวันที่ 6 ก.พ. 62
  • อ่าน 160
  • เผยแพร่โดย ธิราพร ศรีรัตน์
Email
อัลบั้มภาพ 16 ภาพ

วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.30 น. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จัดประชุมผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ครั้งที่ 3/2562 โดยมี นางสาวจงจิตร นีรนาทเมธีกุล อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ให้เกียรติเป็นประธานในประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 อาคาร 1 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ทั้งนี้การประชุมดังกล่าวมีวาระการประชุม ดังนี้

     - ความคืบหน้าการถ่ายทอดข้อมูลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

     - มาตรการบริหารโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

     - สรุปสาระสำคัญร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างลูกจ้าง โดยใช้เงินนอกงบประมาณ พ.ศ.....

     - มาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน)

     - การเบิกจ่ายค่าโดยสารเครื่องบินกรณีจัดการฝึกอบรมประเภทบุคคลภายนอก

     - การบริหารสัญญาโครงการน้ำอุปโภคบริโภค ปีงบประมาณ 2559

     - แนวทางการดำเนินงานกรณีเงินเหลือจ่ายโครงการน้ำต้นทุน ปีงบประมาณ 2562

     - แนวทางการดำเนินโครงการฯ ปีงบประมาณ 2563 มุ่งสู่การเป็น Regulator อย่างเป็นรูปธรรม