ข่าวสารนํ้าบาดาล

กองแผนงานจัดประชุมคณะกรรมการติดตาม กำกับดูแล การควบคุมภายในกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

  • อัพเดทวันที่ 4 ธ.ค. 63
  • อ่าน 113
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 11 ภาพ

     วันนี้ (4 ธ.ค. 63) เวลา 09.30 น. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยกองแผนงานจัดประชุมคณะกรรมการติดตาม กำกับดูแล การควบคุมภายในกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้การจัดทำรายงานการควบคุมภายในของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุมภายในเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า จะบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน การรายงานผล และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ซึ่งต้องดำเนินการจัดส่งให้ผู้กำกับดูแลและเจ้ากระทรวงเจ้าสังกัด ภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

     ทั้งนี้ นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้มอบหมายให้ นายกุศล โชติรัตน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 อาคาร และถ่ายทอดสัญญาณการประชุมผ่านระบบ Video Conference ไปยังสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1-12