ข่าวสารนํ้าบาดาล

ครบรอบวันคล้ายวันสถาปนา กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ปีที่ 19

  • อัพเดทวันที่ 4 ต.ค. 64
  • อ่าน 76
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 28 ภาพ

     วันที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 06.15 น. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมทรัพยากรน้ำบาดาล ครบรอบ 19 ปี (3 ตุลาคม 2564) โดยมีนายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมนำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมทำพิธีสักการะบูชา ศาลพระภูมิเจ้าที่ พระวิษณุกรรม ศาลตายาย และถวายพวงมาลัย พร้อมเครื่องเซ่นไหว้ เพื่อความเป็นสิริมงคลในการปฏิบัติงาน  ณ บริเวณลานด้านหน้ากรมทรัพยากรน้ำบาดาล

     อนึ่ง เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2545 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้รับการสถาปนาขึ้นตามพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ซึ่งกำหนดให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาล มีภารกิจเสนอแนะในการจัดทำนโยบายและแผน และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้ำบาดาล สำรวจบริหารจัดการพัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู รวมทั้งควบคุมดูแลกำกับประสานติดตามประเมินผลและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำบาดาล พัฒนาวิชาการกำหนดมาตรฐาน และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านทรัพยากรน้ำบาดาลเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลที่เป็นเอกภาพและยั่งยืน โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่  2 ตุลาคม 2545 และให้พระราชบัญญัตินี้มีผลนับตั้งแต่ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ดังนั้นในวันที่ 3 ตุลาคม ของทุกปี จึงถือเป็น “วันคล้ายวันสถาปนากรมทรัพยากรน้ำบาดาล”