ข่าวสารนํ้าบาดาล

"การประชุมผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ครั้งที่ 1/2565"

  • อัพเดทวันที่ 17 ม.ค. 65
  • อ่าน 348
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 18 ภาพ

     วันที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จัดประชุมผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ครั้งที่ 1/2565 โดยมีนายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธานฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมทรัพยากร น้ำบาดาล จากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 อาคาร 1 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล พร้อมถ่ายทอดสัญญาณผ่านระบบ Video Conference ไปยังสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 1-12 ซึ่งในที่ประชุมมีการรายงานเรื่องต่าง ๆ อาทิ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผลการดำเนินงานการปรับปรุงโครงสร้างของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล การจัดทำแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง และฝนทิ้งช่วง ปี 2565 งบกลาง รายงานเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ. 2565 และแนวทางการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ด้านการประกอบกิจการน้ำบาดาล เป็นต้น นอกจากนี้ คณะผู้บริหารฯ ได้ร่วมลงนามตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (Individual Performance Agreement : IPA)