ข่าวสารนํ้าบาดาล

กรมน้ำบาดาล จัดประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมรับการประเมิน ITA ประจำปี 2565

  • อัพเดทวันที่ 16 มี.ค. 65
  • อ่าน 236
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 16 ภาพ

     วันที่ 16 มีนาคม 2565 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity & Transparency Assessment (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เพื่อเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมิน (ITA) โดยมีนายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยนายสุรินทร์ วรกิจธำรง รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เข้าประชุมฯ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 อาคาร 1 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล และถ่ายทอดสัญญาณผ่านระบบ Video Conference
     อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้เน้นย้ำความสำคัญของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ดังนี้
     1. ผลการประเมิน ITA ในภาพรวมขององค์กรจะช่วยให้หน่วยงานสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การให้บริการ สามารถอำนวยความสะดวกและตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้น สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.2561 – 2580) และยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI Index) ของประเทศไทย
     2. ให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหารซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบการชับเคลื่อน ITA ของกรมฯ สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางและรายละเอียดการประเมินฯ กับบุคลากรภายในกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ให้เป็นไปในทิศทางและมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งหน่วยงาน
     3. ให้ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานในสังกัดกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในหน่วยงานทุกระดับสะท้อนการรับรู้และร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภายในองค์กรผ่านการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนเสียภายใน (IIT)
     4. ควรให้ความสำคัญกับการสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนและสาธารณชนให้มีส่วนร่วมในการกำกับติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานผ่านการตอบแบบสำรวจการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
     5. มอบหมายหน่วยงานที่รับผิดชอบและที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลตามเครื่องมือการประเมินทั้ง 3 เครื่องมือ ภายในระยะเวลาที่กำหนด ได้แก่
       (1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ภายใน 31 พฤษภาคม 2565
       (2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ภายใน 31 พฤษภาคม 2565
       (3) แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ภายใน 30 เมษายน 2565

แท็กที่เกี่ยวข้อง