ข้อมูลองค์กร

ทำเนียบผู้บริหารส่วนภูมิภาค

นางพบพร เศรษฐพฤกษา
Mrs.Pobporn Settaprueksa
ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล
เขต 1 ลำปาง
โทรศัพท์ : 0 5428 2356 ภายใน : 4101
นายทนงศักดิ์ ล้อชูสกุล
Mr.Tanongsak Lochoosakul
ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล
เขต 2 สุพรรณบุรี
โทรศัพท์ : 0 3555 0715-6 ภายใน : 4201
นายสุรัตน์ บัวพันธ์
Mr.Surat Buaphan
ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล
เขต 3 สระบุรี
โทรศัพท์ : 0 3638 7200 ภายใน : 4301
นายอุโรม แก้วจันทร์
Mr.Urom Keawchan
ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล
เขต 4 ขอนแก่น
โทรศัพท์ : 0 4323 6663 ต่อ 01 ภายใน : 4401
นายศักดิ์ฉลาด ศรีวิชา
Mr.Sakchalad Sriwicha
ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล
เขต 5 นครราชสีมา
โทรศัพท์ : 0 4495 3687 ภายใน : 4501
นายมณเฑียร จงจินากูล
Mr.Montian Chongginakul
ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล
เขต 6 ตรัง
โทรศัพท์ : 0 7582 5700-1 ภายใน : 4601
นายสมนึก จิรัฐจินดางกูร
Mr.Somnuk Jirutjindangkhool
ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล
เขต 7 กำแพงเพชร
โทรศัพท์ : 0 5585 1130 ภายใน : 5101
นายศุภเวท ทองประยูร
Mr.Suppawate Thongprayoon
ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล
เขต 8 ราชบุรี
โทรศัพท์ : 0 3233 4872-5 ภายใน : 5201
นายอานนท์ ผงกุลา
Mr. Arnon Phongkula
ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล
เขต 9 ระยอง
โทรศัพท์ : 0 3867 7768 ภายใน : 5301
นายวินิต จันทรานนท์
Mr.Winit Jantranon
ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล
เขต 10 อุดรธานี
โทรศัพท์ : 0 4292 0655 ภายใน : 5401
นายเกรียงศักดิ์ เห็นกลาง
Mr.Kriangsak Henklang
ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล
เขต 11 อุบลราชธานี
โทรศัพท์ : 0 4531 1763 ภายใน : 5501
นายสุวิทย์ บุญชัย
Mr.Suvit Bunchai
ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล
เขต 12 สงขลา
โทรศัพท์ : 0 7433 0225 ภายใน : 5601