ประกอบกิจการน้ำบาดาล

แบบฟอร์มประกอบกิจการน้ำบาดาล

ตัวอย่าง หนังสือขออนุญาตเจาะลึกลงไปเกินกว่าที่กำหนดในใบอนุญาต

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.23 Mb ดาวน์โหลด : 1,423 ครั้ง อ่าน : 1,507 ครั้ง

ตัวอย่าง หนังสือแจ้งเครื่องวัดปริมาณน้ำชำรุด หรือทำงานไม่เที่ยงตรง

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.03 Mb ดาวน์โหลด : 47 ครั้ง อ่าน : 113 ครั้ง

ตัวอย่าง หนังสือส่งรายงานการเจาะน้ำบาดาล

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.03 Mb ดาวน์โหลด : 121 ครั้ง อ่าน : 137 ครั้ง

แบบ ตน.02 บันทึกข้อตกลง การยินยอมและอนุญาตให้ใช้ที่ดินเพื่อสาธารณะประโยชน์ในการก่อสร้างระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.14 Mb ดาวน์โหลด : 37 ครั้ง อ่าน : 40 ครั้ง

ตัวอย่าง หนังสือแจ้งวันที่เริ่มเจาะน้ำบาดาลและชื่อช่างเจาะน้ำบาดาลตามเงื่อนไขในใบอนุญาต

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.06 Mb ดาวน์โหลด : 1,441 ครั้ง อ่าน : 1,242 ครั้ง

ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาต แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาต และแบบใบอนญุาตเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. 2562

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.26 Mb ดาวน์โหลด : 1,708 ครั้ง อ่าน : 2,100 ครั้ง

ระเบียบว่าด้วยการกำหนดรหัสหมายเลขบ่อน้ำบาดาล รหัสหมายเลขใบอนุญาตและการกำหนดอายุใบอนุญาตฯ พ.ศ. ๒๕๕๗

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.65 Mb ดาวน์โหลด : 840 ครั้ง อ่าน : 1,045 ครั้ง

แบบ นบ.๑ คําขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลหรือใช้น้ำบาดาล

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.11 Mb ดาวน์โหลด : 4,339 ครั้ง อ่าน : 4,138 ครั้ง

แบบ นบ.๒ คําขอต่ออายุใบอนุญาต

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.12 Mb ดาวน์โหลด : 2,967 ครั้ง อ่าน : 16,398 ครั้ง

แบบ นบ./๓

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.04 Mb ดาวน์โหลด : 1,737 ครั้ง อ่าน : 1,497 ครั้ง

แบบ นบ./๔

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.05 Mb ดาวน์โหลด : 1,924 ครั้ง อ่าน : 1,578 ครั้ง

แบบ นบ./๕

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.05 Mb ดาวน์โหลด : 1,606 ครั้ง อ่าน : 1,402 ครั้ง

จำนวนทั้งหมด 35 รายการ