ประกอบกิจการน้ำบาดาล

แบบฟอร์มประกอบกิจการน้ำบาดาล

ตัวอย่าง หนังสือขออนุญาตเจาะลึกลงไปเกินกว่าที่กำหนดในใบอนุญาต

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.23 Mb ดาวน์โหลด : 1,327 ครั้ง อ่าน : 1,358 ครั้ง

ตัวอย่าง หนังสือแจ้งวันที่เริ่มเจาะน้ำบาดาลและชื่อช่างเจาะน้ำบาดาลตามเงื่อนไขในใบอนุญาต

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.06 Mb ดาวน์โหลด : 1,376 ครั้ง อ่าน : 1,112 ครั้ง

ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาต แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาต และแบบใบอนญุาตเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. 2562

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.26 Mb ดาวน์โหลด : 1,588 ครั้ง อ่าน : 1,910 ครั้ง

ระเบียบว่าด้วยการกำหนดรหัสหมายเลขบ่อน้ำบาดาล รหัสหมายเลขใบอนุญาตและการกำหนดอายุใบอนุญาตฯ พ.ศ. ๒๕๕๗

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.65 Mb ดาวน์โหลด : 788 ครั้ง อ่าน : 948 ครั้ง

แบบ นบ.๑ คําขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลหรือใช้น้ำบาดาล

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.11 Mb ดาวน์โหลด : 4,042 ครั้ง อ่าน : 3,845 ครั้ง

แบบ นบ.๒ คําขอต่ออายุใบอนุญาต

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.12 Mb ดาวน์โหลด : 2,174 ครั้ง อ่าน : 14,319 ครั้ง

แบบ นบ./๓

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.04 Mb ดาวน์โหลด : 1,593 ครั้ง อ่าน : 1,247 ครั้ง

แบบ นบ./๔

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.05 Mb ดาวน์โหลด : 1,773 ครั้ง อ่าน : 1,256 ครั้ง

แบบ นบ./๕

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.05 Mb ดาวน์โหลด : 1,470 ครั้ง อ่าน : 1,198 ครั้ง

(นบ./๑๑) รายงานการใช้น้ำบาดาล

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.49 Mb ดาวน์โหลด : 1,885 ครั้ง อ่าน : 29,158 ครั้ง

(นบ./๑๒) รายงานการอุดกลบบ่อน้ำบาดาล

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.04 Mb ดาวน์โหลด : 998 ครั้ง อ่าน : 927 ครั้ง

แบบ นบ./๑๕ แบบคําขอโอนใบอนุญาต

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.11 Mb ดาวน์โหลด : 1,156 ครั้ง อ่าน : 697 ครั้ง

จำนวนทั้งหมด 32 รายการ