ประกอบกิจการน้ำบาดาล

แบบฟอร์มประกอบกิจการน้ำบาดาล

ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาต แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตและแบบใบอนุญาตฯ พ.ศ. ๒๕๕๗

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.19 Mb ดาวน์โหลด : 50 ครั้ง อ่าน : 54 ครั้ง

ระเบียบว่าด้วยการกำหนดรหัสหมายเลขบ่อน้ำบาดาล รหัสหมายเลขใบอนุญาตและการกำหนดอายุใบอนุญาตฯ พ.ศ. ๒๕๕๗

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.65 Mb ดาวน์โหลด : 23 ครั้ง อ่าน : 25 ครั้ง

คำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล (นบ.๑)

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.19 Mb ดาวน์โหลด : 66 ครั้ง อ่าน : 40 ครั้ง

คำขอรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล (บน.๒)

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.22 Mb ดาวน์โหลด : 58 ครั้ง อ่าน : 36 ครั้ง

คำขอต่ออายุใบอนุญาต (นบ.๗)

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.08 Mb ดาวน์โหลด : 31 ครั้ง อ่าน : 27 ครั้ง

รายงานการปฏิบัติงานประจำวัน (นบ.๓)

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.04 Mb ดาวน์โหลด : 36 ครั้ง อ่าน : 27 ครั้ง

รายงานการทดสอบปริมาณน้ำ (นบ.๔)

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.05 Mb ดาวน์โหลด : 36 ครั้ง อ่าน : 31 ครั้ง

รายงานประวัติบ่อน้ำบาดาล (นบ.๕)

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.05 Mb ดาวน์โหลด : 34 ครั้ง อ่าน : 25 ครั้ง

รายงานการใช้้น้ำบาดาล (นบ.๑๑)

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.06 Mb ดาวน์โหลด : 37 ครั้ง อ่าน : 29 ครั้ง

รายงานการอุดกลบบ่อน้ำบาดาล (นบ.๑๒)

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.04 Mb ดาวน์โหลด : 24 ครั้ง อ่าน : 24 ครั้ง

คำขอโอนใบอนุญาต (นบ.๑๕)

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.04 Mb ดาวน์โหลด : 26 ครั้ง อ่าน : 21 ครั้ง

คำขอรับใบแทน (นบ.๑๖)

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.04 Mb ดาวน์โหลด : 22 ครั้ง อ่าน : 23 ครั้ง

จำนวนทั้งหมด 32 รายการ