วีดิทัศน์

น้ำบาดาลครับผม!

การเจาะน้ำบาดาล มีทั้ง “บ่อราชการ” และ “บ่อเอกชน”

การเจาะน้ำบาดาล
มีทั้ง “บ่อราชการ” และ “บ่อเอกชน”

บ่อราชการ หมายถึง บ่อที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเจาะให้ โดยรัฐบาลสนับสนุนงบประมาณดำเนินการ ประชาชนจึงไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ แต่ต้องส่งมอบแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อร่วมกันดูแลและบำรุงรักษาให้สามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง

บ่อเอกชน หมายถึง บ่อที่ประชาชน/เกษตรกร/ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ออกค่าใช้จ่ายในการเจาะเอง เพื่อใช้ในพื้นที่ส่วนบุคคล ดังนั้น จึงแนะนำให้ติดต่อจ้าง “ช่างเจาะน้ำบาดาลเอกชน” ที่ได้รับใบรับรองจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล และขออนุญาตเจาะ-ใช้น้ำบาดาลอย่างถูกต้อง

หากมีข้อสงสัย-ต้องการปรึกษาเรื่องการขออนุญาตเจาะ-ใช้น้ำบาดาล ติดต่อได้ที่ สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล โทร. 0 2666 7324

1 ก.ย. 64
จำนวนทั้งหมด 10 รายการ