วีดิทัศน์

น้ำบาดาลเก็บมาเล่า !

"โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกล เพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่แล้งซ้ำซากหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 2 "

น้ำบาดาลเก็บมาเล่า ...... หลังจากที่ได้เปิดตัว "โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกล เพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่แล้งซ้ำซากหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1 " กันไปแล้ว วันนี้ MR.บาดาล จะมาขอนำเสนอโครงการรูปแบบที่ 2 กันต่อเลยนะครับ

สำหรับโครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลฯ รูปแบบที่ 2 นั้น ยังคงเน้นการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำกร่อยเค็ม และเป็นพื้นที่ที่ต้องให้ความช่วยเหลือยามเกิดวิกฤตภัยแล้งอย่างเร่งด่วน โดยจะมีองค์ประกอบของบ่อน้ำบาดาลที่เพิ่มมากขึ้น ถังเหล็กเก็บน้ำมีขนาดความจุมากขึ้น รวมถึงมีอาคารปรับปรุงคุณภาพน้ำกำลังการผลิตเพิ่มมากขึ้นเป็นสองเท่า สามารถให้บริการประชาชนครอบคลุมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ครัวเรือน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักพัฒนาน้ำบาดาล หมายเลขโทรศัพท์ 0 2666 7158, 0 2666 7366

19 เม.ย. 67

โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกล เพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่แล้งซ้ำซากหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1

น้ำบาดาลเก็บมาเล่า....... วันนี้ขอนำเสนอ “โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกล เพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่แล้งซ้ำซากหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1” ซึ่งเป็นการจัดหาน้ำบาดาลในพื้นที่ที่มีปัญหาคุณภาพน้ำกร่อยเค็ม และเป็นพื้นที่ที่ต้องให้ความช่วยเหลือยามเกิดวิกฤตภัยแล้งอย่างเร่งด่วน

โครงการดังกล่าวจะช่วยให้ประชาชนมีแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอครอบคลุมทุกพื้นที่ และยังมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ บ่อน้ำบาดาล ระบบกระจายน้ำบาดาล พร้อมอุปกรณ์ ร่วมกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอีกด้วย

สำหรับประชาชนที่สนใจโครงการสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2666 7366 สำนักพัฒนาน้ำบาดาล

9 เม.ย. 67

“โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์”

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยสำนักพัฒนาน้ำบาดาล ดำเนิน “โครงการพัฒนาน้ำบาดาล
เพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์” เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้มีแหล่งน้ำสำรองสำหรับ
ทำการเกษตรในช่วงฤดูแล้งหรือฝนทิ้งช่วง ช่วยส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ลดการย้ายถิ่นฐาน ทำให้ทุกคนในครอบครัวอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข และยังเป็นการสร้างความมั่นคงทางด้านน้ำอีกด้วย

สำหรับกลุ่มเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถกรอกแบบฟอร์มคำขอตามลิงก์ด้านล่างนี้ พร้อมผ่านการรับรองจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ของท่าน มายังสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 – 12 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2666 7372

5 เม.ย. 67

โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน

โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน เป็นการนำน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ประโยชน์เพื่อการอุปโภคและบริโภค โดยดำเนินการในพื้นที่ที่มีศักยภาพน้ำบาดาลเหมาะสมทั้งปริมาณและคุณภาพเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำช่วยให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งน้ำสะอาดสำหรับการอุปโภคบริโภค ส่งเสริมให้กลุ่มประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำบาดาลอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ

ผู้สนใจขอรับการสนับสนุนโครงการ ต้องดำเนินการผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต./เทศบาล) แล้วแจ้งความประสงค์ไปที่สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 - 12 เพื่อสำรวจ คัดเลือก และจัดทำโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลต่อไป

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ตามลิงก์นี้เลยครับ
https://drive.google.com/file/d/1vjMDo4SwYiM5g7xrXVyLT5CCFFYO14y_/view?usp=sharing

29 มี.ค. 67

"การสำรวจวัดสภาพใต้ผิวดินด้วยวิธีวัดค่าความต้านทานไฟฟ้าแบบ 2 มิติ (2D Resistivity Survey)"

น้ำบาดาลเก็บมาเล่า....หลังจากที่เรารู้จักการสำรวจน้ำบาดาลด้วยวิธีวัดค่าความต้านไฟฟ้าแบบ 1 มิติ กันไปแล้ว วันนี้เราจะพาทุกท่านไปดูขั้นตอน "การสำรวจวัดสภาพใต้ผิวดินด้วยวิธีวัดค่าความต้านทานไฟฟ้าแบบ 2 มิติ (2D Resistivity Survey)" ซึ่งเป็นการวัดความต่างศักย์ไฟฟ้าที่เกิดจากการปล่อยกระแสไฟฟ้าลงไปในดินด้วยตัวกำเนิดกระแสไฟฟ้าตรง หรือใช้กระแสไฟฟ้าสลับที่มีความถี่ต่ำปล่อยลงไปในดินอย่างช้า ๆ มีการวัดระยะห่างของขั้วอิเล็กโทรดที่ใช้ปล่อยกระแสไฟฟ้า และวัดค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าแตกต่างกัน

จากนั้นนำค่าความต่างศักย์ไฟฟ้ามาคำนวณหาค่าสภาพความต้านทานไฟฟ้าจำเพาะสิ่งที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของความต่างศักย์ไฟฟ้า และทางเดินของกระแสไฟฟ้า นอกจากนี้ในการหาแหล่งน้ำบาดาลที่มีศักยภาพยังต้องใช้อีกหลายองค์ประกอบร่วมกันในการพิจารณาสังเคราะห์ต่อไป

25 มี.ค. 67
จำนวนทั้งหมด 16 รายการ