วีดิทัศน์

น้ำบาดาล story Season II

น้ำบาดาล Story : น้ำบาดาล เพื่อการเกษตรมูลค่าสูง

“หน่อไม้ฝรั่ง” เป็นพืชผักที่ให้ผลตอบแทนสูง มีคุณค่าทางโภชนาการและมีตลาดรองรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ แต่พื้นที่เพาะปลูกจำเป็นต้องมีแหล่งน้ำเพียงพอ

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกหน่อไม้ฝรั่งบ้านซับลังกา จังหวัดลพบุรีได้รับการสนับสนุนงบประมาณโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ จากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ช่วยแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำ และส่งเสริมการปลูกหน่อไม้ฝรั่งป้อนตลาดได้เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมากลุ่มเกษตรกรสามารถจำหน่ายผลผลิตได้กว่า 50 ตัน รวมมูลค่ากว่า 2 ล้านบาท สร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวและชุมชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

3 ต.ค. 66
จำนวนทั้งหมด 8 รายการ