วีดิทัศน์

น้ำบาดาลเพื่อคุณ

น้ำบาดาลยักษ์ RBF มีน้ำกินน้ำใช้ตลอดปี!

การพัฒนาน้ำบาดาลขนาดใหญ่ (Riverbank Filtration : RBF) ที่บ้านธัญญอุดม ต.หาดท่าเสา อ.เมือง จ.ชัยนาท เป็นการนำน้ำบาดาลบริเวณใกล้แม่น้ำซึ่งมีปริมาณมากมาพัฒนาเป็นแหล่งน้ำต้นทุน เนื่องจากมีปริมาณน้ำมากกว่าบ่อน้ำบาดาลปกติประมาณ 20 เท่า มีคุณภาพดีเนื่องจากผ่านการกรองโดยธรรมชาติ และด้วยบ่อน้ำบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่ถึง 60 เซนติเมตร หรือ 24 นิ้ว สามารถสูบน้ำได้ 250 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง หรือ 4,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน มีจุดบริการน้ำดื่มสะอาดและสถานีจ่ายน้ำถาวร สามารถให้บริการน้ำกินน้ำใช้แก่ประชาชนในพื้นที่รวม 8 หมู่บ้าน 1,484 ครัวเรือน ประชากรกว่า 5,000 คน ช่วยลดค่าใช้น้ำในครัวเรือน มีน้ำเพียงพอสำหรับเกษตรกรได้เพาะปลูกในช่วงฤดูแล้ง

9 เม.ย. 64
จำนวนทั้งหมด 10 รายการ