วีดิทัศน์

วิดีโอ

การสำรวจสถานภาพบ่อน้ำบาดาล และการเก็บตัวอย่างน้ำบาดาลเพื่อการวิเคราะห์

การสำรวจสถานภาพบ่อน้ำบาดาล และการเก็บตัวอย่างน้ำบาดาลเพื่อการวิเคราะห์ เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการในโครงการศึกษาสำรวจ และพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลต้นทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งกรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดย สำนักสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาล ดำเนินงานร่วมกับ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10 (อุดรธานี)

จากขั้นตอนนี้ ประโยชน์ที่ได้รับนอกจาก ข้อมูลพื้นฐานด้านอุทกธรณีวิทยาสำหรับการดำเนินโครงการฯ ยังเป็นข้อมูลในการเฝ้าระวัง การอนุรักษ์ และการบริหารจัดการน้ำบาดาลต่อไป

11 ม.ค. 67
จำนวนทั้งหมด 150 รายการ