วีดิทัศน์

โครงการน้ำบาดาล

น้ำบาดาล...น้ำเพื่อความมั่นคง

โครงการศึกษาพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลและการส่งน้ำระยะไกลขนาดใหญ่ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำวิกฤตภัยแล้ง ณ ตำบลตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

เป็นระยะเวลายาวนานหลายสิบปีที่ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ประกอบด้วย หมู่บ้านจำนวน 13 หมู่บ้าน ประชากรรวมทั้งสิ้น 6,015 คน ได้ประสบปัญหาภัยแล้งทั้ง 13 หมู่บ้าน ทำให้ในช่วงฤดูแล้งประชาชนในพื้นที่จะขาดแคลนน้ำนานถึงปีละ 4 เดือน และประสบปัญหาอย่างหนักในพื้นที่โรงพยาบาลอำเภอศรีสมเด็จ ส่งผลกระทบไปถึงโรงพยาบาลศรีสมเด็จ ขาดแคลนน้ำสำหรับใช้ในทางการแพทย์ แม้ว่าที่ผ่านมาเทศบาลตำบลศรีสมเด็จจะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการนำรถดับเพลิงขนาด 10,000 ลิตร ไปบรรทุกน้ำจากตำบลหนองแวงควงเข้าไปเติมในระบบประปาวันละกว่า 60,000 ลิตร แต่ก็ยังไม่เพียงพอ

ดังนั้น เพื่อสนองตอบนโยบาย พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและต้องการแก้ปัญหาวิกฤติภัยแล้งด้วยระบบน้ำบาดาลขนาดใหญ่ กรมทรัพยากรน้ำบาดาลโดยสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 อุบลราชธานี จึงดำเนินการสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาล ณ ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่าพื้นที่วัดประชาคมวนาราม และวัดป่าศรีอินทร์ทิพย์วิลัย มีศักยภาพน้ำบาดาลเพียงพอ และได้ออกแบบระบบกระจายน้ำในรูปแบบการส่งน้ำระยะไกลขนาดใหญ่ รวมปริมาณน้ำที่สามารถสูบขึ้นมาใช้ได้ 277,400 ลูกบาศก์เมตรต่อปี พร้อมมอบเป็นของขวัญปีใหม่ ให้แก่ชาวอำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

ทั้งนี้ ได้เปิดให้บริการแก่ประชาชนตั้งแต่ต้นเดือนมกราคม พ.ศ.2564 สามารถแก้ไขปัญหาด้านน้ำอุปโภคบริโภคในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลศรีสมเด็จกว่า 1,400 ครัวเรือน หรือกว่า 6,500 คน โดยปัจจุบันท้องถิ่นได้ให้การกำกับดูแลและบริหารจัดการระบบส่งน้ำระยะไกลขนาดใหญ่เพื่อให้พี่น้องประชาชนชาวตำบลศรีสมเด็จได้มีน้ำกินน้ำใช้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี

8 ก.ค. 65
จำนวนทั้งหมด 7 รายการ