วีดิทัศน์

น้ำบาดาล Story : "น้ำบาดาล" เพื่อวิสาหกิจชุมชนครบวงจร

  • อัพเดทวันที่ 19 ต.ค. 66
  • 161 อ่าน
Email

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ข้าวโพดเขารวกพัฒนาก้าวไกล ต.เขารวก อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี ได้รับการสนับสนุนโครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ทำให้มีการรวมกลุ่มที่เข้มแข็งในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน มีการบริหารจัดการแหล่งน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับน้ำฝน และแหล่งน้ำผิวดินอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เปลี่ยนวิถีชุมชนเกษตรจากต่างคนต่างปลูก เป็นการรวมกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ ต่อยอดผลผลิตได้มากมาย อาทิ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง อ้อย ปลา และโคเนื้อ สร้างอำนาจการต่อรองทางการตลาด สามารถสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่สมาชิกในกลุ่ม