ข้อมูลองค์กร
     
ตราสัญลักษณ์กรม
 
 
           
    กรมทรัพยากรน้ำบาดาล      
         
ทำเนียบผู้บริหารนายสุพจน์ เจิมสวัสดิพงษ์
Mr.Supot Jermsawatdipong
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
เบอร์โทร :0 2299 3902
เบอร์โทรภายใน ทบ. 3902
นายสัมฤทธิ์ ชุษณะทัศน์
Mr.Sumrit Chusanathas
รองอธิบดี
เบอร์โทร . : 0 2299 3903
เบอร์โทรภายใน ทบ. 3903


นายสุวัฒน์ เปี่ยมปัจจัย
รองอธิบดี
เบอร์โทร. : 0 2299 3901
เบอร์โทรภายใน ทบ. 3901


นายไพศาล ลักขณานุรักษ์
Mr.Paisan Luckananurug

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
นโยบายและแผน
(เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย
และแผน9 ชช.)

เบอร์โทร . : 0 2660 2525
เบอร์โทรภายใน ทบ. 2525

นายอดิสัย จารุรัตน์
Mr. Adisai Jaruratana

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยและ
พัฒนาทรัพยากรน้ำบาดาล
(นักธรณีวิทยา 9 ชช.)
เบอร์โทร : 0 2660 2501
เบอร์โทรภายใน ทบ. 2501

นางโศภิษฐ์ ภิรมย์เลิศ
Mrs.Sopit Piromlert
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
นโยบายและแผน
(งานทรัพยากรน้ำบาดาล)
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)
เบอร์โทร : 0 2660 2566
เบอร์โทรภายใน ทบ. 2566
     
 
 

 

 

 
     
วิสัยทัศน์
     
      ประวัติกรม      
      โครงสร้างภายใน      
      หน่วยงานภายใน      
      ทำเนียบผู้บริหาร      
      สถานที่ตั้ง