ข้อมูลองค์กร
     
ตราสัญลักษณ์กรม
 
 
           
    กรมทรัพยากรน้ำบาดาล      
         
ทำเนียบผู้บริหารนายปราณีต ร้อยบาง
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
เบอร์โทร :0 2299 3902
เบอร์โทรภายใน ทบ. 3902

อีเมล : praneet.r@dgr.mail.go.th
รองอธิบดี
เบอร์โทร . : 0 2299 3903
เบอร์โทรภายใน ทบ. 3903


นายสุวัฒน์ เปี่ยมปัจจัย
รองอธิบดี
เบอร์โทร. : 0 2299 3901
เบอร์โทรภายใน ทบ. 3901

อีเมล : suwat.p@dgr.mail.go.th

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
นโยบายและแผน
เบอร์โทร . : 0 2660 2525
เบอร์โทรภายใน ทบ. 2525

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยและ
พัฒนาทรัพยากรน้ำบาดาล
เบอร์โทร : 0 2660 2501
เบอร์โทรภายใน ทบ. 2501

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
นโยบายและแผน
เบอร์โทร : 0 2660 2566
เบอร์โทรภายใน ทบ. 2566
     
 
 
 
     
วิสัยทัศน์
     
      ประวัติกรม      
      โครงสร้างภายใน      
      หน่วยงานภายใน      
      ทำเนียบผู้บริหาร      
      สถานที่ตั้ง