ข้อมูลองค์กร
     
ตราสัญลักษณ์กรม
 
 
           
    กรมทรัพยากรน้ำบาดาล      
         
ทำเนียบผู้บริหารนางสาวสุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ
Miss Suthiluck Raviwan
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
เบอร์โทร :0 2299 3944
เบอร์โทรภายใน ทบ. 3944

อีเมล : suthiluck.r@dgr.mail.go.th
นายสุวัฒน์ เปี่ยมปัจจัย

Mr.Suwat Piampajjai
รองอธิบดี
เบอร์โทร. : 0 2299 3902
เบอร์โทรภายใน ทบ. 3902

อีเมล : suwat.p@dgr.mail.go.th

 

ดร. อรัญญา เฟื่องสวัสดิ์
Dr.Aranya Fuangswasdi
รองอธิบดี
เบอร์โทร . : 0 2299 3903
เบอร์โทรภายใน ทบ. 3903
อีเมล : aranya.f@dgr.mail.go.th


นายชัยวัฒน์ ดุษฎีพาณิชย์
รักษาการตำแหน่ง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
นโยบายและแผน
(งานทรัพยากรน้ำบาดาล)
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)
เบอร์โทร . : 0 2660 2525
เบอร์โทรภายใน ทบ. 2525


นายสุรัตน์ บัวพันธ์
รักษาการตำแหน่ง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
นโยบายและแผน
(งานทรัพยากรน้ำบาดาล)
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)
เบอร์โทร : 0 2660 2501
เบอร์โทรภายใน ทบ. 2501


นายจิตกร สุวรรณเลิศ
รักษาการตำแหน่ง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยและ
พัฒนาทรัพยากรน้ำบาดาล
(นักธรณีวิทยา)

เบอร์โทร : 0 2660 2566
เบอร์โทรภายใน ทบ. 2566
     
 
 
 
     
วิสัยทัศน์
     
      ประวัติกรม      
      โครงสร้างภายใน      
      หน่วยงานภายใน      
      ทำเนียบผู้บริหาร      
      สถานที่ตั้ง      
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
           
 
           
update ล่าสุด 27/03/58