คำถามที่พบบ่อย

1. ถ้ารู้ว่ามีการลักลอบเจาะบ่อน้ำบาดาลแต่เจ้าหน้าที่ไม่ได้ออกใบอนุญาตให้จะถือว่าเป็นความผิดฐานละเว้นหรือไม่?

ตอบ : ถ้าเป็นที่ดินเขตป่าสงวนเราก็จะไม่สามารถที่จะออกใบอนุญาตให้ได้แต่ถ้าเป็นพนักงานประจำท้องที่ เจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้วิจารญาณว่าเป็นการลักลอบเจาะแล้วไม่ทำอะไรเลยก็จะเกิดความเสียหายต่อรัฐ ก็ให้พิจารณาเป็นรายๆไป แต่ถ้าอยู่ในเขตป่าสงวนก็ห้ามออกใบอนุญาตเป็นอันขาด (นายสุรพล ธรรมสาร)

2. เมื่อพบเจอรถเจาะขณะกำลังทำการเจาะบ่อน้ำบาดาล สามารถดำเนินคดีได้หรือไม่ แล้วขัดต่อมาตรา 3 ที่ประกาศเขตน้ำบาดาลที่ความลึก 15 เมตร หรือไม่ ถ้าเจอกรณีทีเจาะไม่ถึง 15 เมตร จะดำเนินคดีได้หรือไม่?

ตอบ : กรณีนี้ให้ดูข้อมูลในเบื้องต้นก่อนว่า การเจาะนั้นได้รับใบอนุญาตโดยถูกต้องหรือไม่ ส่วนนิยามในมาตรา 3 แห่ง พรบ. น้ำบาดาล พ.ศ. 2520 ให้รัฐมนตรีมีอำนาจประกาศกำหนดความลึกของน้ำบาดาลที่ความลึกไม่น้อยกว่า 10 เมตร สำหรับการดำเนินคดีในข้อหาเจาะน้ำบาดาลโดยไม่ได้รับใบอนุญาตนั้น หลักการคือ ให้ดูที่เครื่องมือและเจตนา แต่เพื่อความชัดเจนและเพื่อให้องค์ประกอบของความผิดครบถ้วนตามกฎหมายควรเฝ้าดูการเจาะนั้น หากพบว่ามีการเจาะลงไปเกินกว่า 15 เมตร ก็ให้ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป (นายประโยชน์ ด่านก่อโพธิ์)

3. มีวิธีการที่จะควบคุมรถเจาะหรือขอความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจในการควบคุมได้หรือไม่เนื่องจากเจ้าหน้าที่ไม่สามารถดำเนินการได้ และควรเพิ่มสินบนนำจับให้สูงๆ ในกรณีมีผู้กระทำความผิดลักลอบเจาะและไม่ปฏิบัติตามหลักวิชาการ?

ตอบ : กรมทรัพยากรน้ำบาดาลกำลังกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียนรถเจาะน้ำบาดาล และจะกำหนดมาตรการที่จะควบคุมรถเจาะน้ำบาดาลที่เหมาะสมต่อไป ส่วนการดำเนินการกับรถเจาะน้ำบาดาลนั้น ขอแนะนำว่า ถ้าท่านเห็นรถเจาะน้ำบาดาลกำลังลักลอบเจาะน้ำบาดาลอยู่ และเจาะลึกเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ท่านในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำท้องที่นำกำลังเข้าร่วมดำเนินการจับกุม ยึดของกลางในการกระทำความผิด และแจ้งความดำเนินคดีต่อไป แต่ถ้าเห็นรถเจาน้ำบาดาลกำลังวิ่งไป - มา ไม่ทราบว่าจะไปเจาะที่ไหน ของใคร ได้รับใบอนุญาตเจาะหรือไม่ ท่านยังไม่สามารถแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจประจำท้องที่เข้าจับกุมได้ เนื่องจากยังไม่เข้าข่ายหรือไม่ครบองค์ประกอบของการกระทำความผิด จึงได้แต่เฝ้าระวังติดตาม และรอจนกว่าเขาจะลงมือเจาะ และเจาะลึกเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด จึงดำเนินการเข้าจับกุมตามที่กล่าวมาข้างต้น สำหรับการเพิ่มสินบนนำจับนั้น คงต้องผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยน้ำบาดาล (นายสิริวัฒก์ ไทยกล้า)

จำนวนทั้งหมด 3 รายการ