คำถามที่พบบ่อย

1. รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาลจัดสรรให้ท้องถิ่นเมื่อไหร่ อย่างไร?

ตอบ : การจัดสรรรายได้ค่าธรรมเนียม ได้มีการจัดสรรไว้ในเบื้องต้นแล้ว คือ ค่าธรรมเนียม คำขอรับใบอนุญาต ฉบับละ 10 บาท และค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ฉบับละ 500 บาทรวม 510 บาท จะเป็นรายได้ของ อบต. ทั้งหมด สำหรับรายได้จากค่าใช้น้ำบาดาล จะต้องส่งเข้ากองทุนพัฒนาน้ำบาดาลในอัตราร้อยละ 50 และเป็นรายได้ของแผ่นดินร้อยละ 50 ส่วนในอนาคตอาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ท้องถิ่นนำส่งได้รับส่วนแบ่งจากเงินค่าใช้น้ำบาดาลด้วย ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามประกาศที่คณะกรรมการ การกระจายอำนาจฯ กำหนด

2. อยากทราบหลักเกณฑ์การเรียกเก็บค่าใช้น้ำบาดาลหากการใช้น้ำบาดาลโดยไม่ได้รับอนุญาตจะต้องให้ชำระค่าใช้น้ำบาดาลย้อนหลังหรือไม่ ถ้าเอกชนไม่ยินยอมชำระค่าใชน้ำบาดาลจะต้องดำเนินการอย่างไร?

ตอบ : กฎหมายว่าด้วยน้ำบาดาล ได้กำหนดประเภทการใช้น้ำบาดาลไว้ 3 ประเภท คือ ประเภท อุปโภคบริโภค ประเภทธุรกิจ (อุตสาหกรรม บริการ และ การค้า) ประเภทเกษตรกรรม (เพาะปลูก และเลี้ยงสัตว์) หากการใช้น้ำบาดาลอยู่ในพื้นที่ที่ระบบประปา (กปน. และ กปภ.) ยังไม่สามารถให้บริการได้ ถ้าเป็นการใช้น้ำประเภทอุปโภคบริโภค เกษตรกรรม จะได้รับ การยกเว้น ไม่ต้องชำระค่าใช้น้ำบาดาล แต่ถ้าเป็นการใช้น้ำประเภทอุตสาหกรรม ประเภทต่างๆ จะได้รับการลดหย่อนค่าใช้น้ำบาดาลตามอัตราที่กฎหมายกำหนด ดังนั้น ผู้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล จึงเป็นผู้มีหน้าที่ที่จะต้องชำระค่าใช้น้ำบาดาลด้วย ถ้าไม่ชำระ ค่าใช้น้ำบาดาลตามระยะเวลาที่กำหนด จะต้องชำระเพิ่มเป็นร้อยละตามอัตราที่กฎหมาย กำหนดเช่นกัน หากผู้ใช้น้ำมีหนี้ค้างชำระค่าใช้น้ำบาดาลไม่ยอมชำระค่าใช้น้ำบาดาล พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่/เจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 สามารถกล่าวโทษร้องทุกข์ดำเนินคดีให้ชำระค่าใช้น้ำบาดาลต่อไป

3. กรมทรัพยากรน้ำบาดาลจะชี้แจงและทำความเข้าใจเรื่องการจัดเก็บค่าใช้น้ำบาดาลอีกครั้งหรือไม่?

ตอบ : เรื่องการจัดเก็บค่าใช้น้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จะชี้แจงและแนะนำ เทศบาล/ อบต. อีกครั้งให้เข้าใจและสามารถปฏิบัติได้จริงก่อนที่จะให้จัดเก็บค่าใช้น้ำจริง

จำนวนทั้งหมด 3 รายการ