วีดิทัศน์

น้ำบาดาล story

น้ำบาดาล Story : ระบบประปาบาดาล เสริมความมั่นคงด้านน้ำ

โครงการศึกษา สำรวจหาพื้นที่ที่มีศักยภาพน้ำบาดาลสูง เพื่อเสริมความมั่นคงด้านน้ำ พื้นที่ตำบลสะแกราช อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล แบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ศึกษาสำรวจพื้นที่ที่มีศักยภาพน้ำบาดาลสูง เพื่อเจาะและพัฒนาบ่อน้ำบาดาล พร้อมออกแบบระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และระยะที่ 2 ก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ พร้อมระบบกระจายน้ำ และจุดบริการน้ำดื่มสะอาด ช่วยให้ประชาชนมีแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับอุปโภคบริโภคได้เพียงพอต่อความต้องการภายในชุมชน และประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้ส่งมอบโครงการให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราชทำหน้าที่บริหารจัดระบบประปาบาดาลเพื่อบริการประชาชนได้อย่างยั่งยืนต่อไป

9 พ.ค. 66

น้ำบาดาล Story : ประปาบาดาลขนาดใหญ่ แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำ

โครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลโพรงอากาศ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล เพื่อศึกษาสำรวจ และพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลระดับลึกในชั้นตะกอนกรวดทราย เพื่อการอุปโภค บริโภค ในพื้นที่ขาดแคลนน้ำเสี่ยงภัยแล้งและมีปัญหาคุณภาพน้ำเค็ม

หลังจากที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้ดำเนินการสำรวจ พัฒนาแหล่งน้ำบาดาล และก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ พร้อมระบบกระจายน้ำ ทำให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลโพรงอากาศมีน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภคที่เพียงพอ รวมถึงสามารถบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลได้อย่างยั่งยืน

3 พ.ค. 66

น้ำบาดาล Story : น้ำบาดาลระยะไกล แก้ไขปัญหาน้ำกินน้ำใช้

โครงการศึกษาความเหมาะสมของรูปแบบการส่งน้ำบาดาลระยะไกล เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ณ ตำบลสนามไชย อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล เพื่อสำรวจและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ประโยชน์ ช่วยเสริมระบบประปาเดิมแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังเป็นต้นแบบสำหรับโครงการอื่นๆ ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศที่แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำด้วยการพัฒนาน้ำบาดาลจากพื้นที่ศักยภาพน้ำบาดาลสูงไปยังพื้นที่ที่มีศักยภาพน้ำบาดาลต่ำ

28 เม.ย. 66

น้ำบาดาล Story : จุดบริการน้ำบาดาล คุณภาพเพิ่มคุณค่า

จุดบริการน้ำบาดาลเพื่อประชาชน บ้านคลองหลอด หมู่ที่ 10 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ตามโครงการศึกษาสำรวจจุดจ่ายน้ำบาดาลเพื่อประชาชน ตามถนนสายหลัก/สายรองทั่วประเทศ (ระยะที่ 2 ปี พ.ศ. 2564) เพื่อศึกษา สำรวจพื้นที่ที่มีศักยภาพน้ำบาดาลเหมาะสมทั้งปริมาณและคุณภาพ ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งน้ำบาดาลสะอาด ประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน สร้างความประทับใจและความพึงพอใจให้แก่คนในชุมชนและประชาชนทั่วไป ได้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรน้ำบาดาล

25 เม.ย. 66

น้ำบาดาล Story : น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่

หลายปีที่ผ่านมา กลุ่มเกษตรกรบ้านคลองขวาง หมู่ที่ 5 ตำบลแสลง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ได้เปลี่ยนสวนยางให้เป็นสวนผลไม้เพื่อสร้างรายได้ที่ดีกว่า แต่เมื่อแหล่งน้ำผิวดินจากคลองธรรมชาติไม่เพียงพอส่งผลกระทบต่อพืชผลการเกษตร “น้ำบาดาล”จึงเป็นแหล่งน้ำสำคัญที่ช่วยหล่อเลี้ยงไม้ผลทั้งทุเรียนและมังคุด ให้ผ่านช่วงวิกฤตฤดูแล้งไปได้ แต่สิ่งสำคัญกว่าที่จะทำให้เกษตรแปลงใหญ่แห่งนี้เข้มแข็งและสามารถบริหารจัดการน้ำบาดาลได้อย่างยั่งยืนคือการมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรและผู้นำชุมชน

19 เม.ย. 66

น้ำบาดาล Story : “น้ำ(บาดาล)” หัวใจหลัก…คนทำเกษตร •

เมื่อวิถีของคนทำเกษตรต้องแปรเปลี่ยนไปตามบริบทของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แต่ "น้ำ" ยังคงเป็นหัวใจหลักที่สำคัญและจำเป็น จึงเกิดการเรียนรู้เพื่อสรรค์สร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การเพิ่มผลผลิตรองรับความต้องการของผู้บริโภค

เกษตรกรบ้านจำรุง หมู่ที่ 7 ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ได้รับการสนับสนุนโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ช่วยพลิกฟื้นผืนดินที่แห้งแล้ง ให้เป็นพื้นที่แหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรที่มีผู้สนใจเข้ามาเยี่ยมชมนับหมื่นคนต่อปี และสร้างความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของน้ำบาดาลแก่กลุ่มเกษตรกร

18 เม.ย. 66

น้ำบาดาล Story : พักรถริมทาง แวะจุดบริการน้ำ เพื่อประชาชน

จุดจ่ายน้ำบาดาลเพื่อประชาชน ณ เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ตั้งอยู่บริเวณริมถนนเพชรเกษม และเป็น 1 ใน 24 แห่ง ตามโครงการศึกษาสำรวจจุดจ่ายน้ำบาดาลเพื่อประชาชนตามถนนสายหลักทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล เพื่อก่อสร้างเป็นจุดจ่ายน้ำบาดาลบริการฟรีแก่ประชาชน ช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค และเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงแหล่งน้ำของประชาชน ซึ่งที่ผ่านมาประชาชนเดินทางมาใช้บริการอยู่เป็นประจำและต่อเนื่อง ทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการลดรายจ่ายในการซื้อน้ำอุปโภคบริโภคในครัวเรือนได้เพิ่มมากขึ้น

7 เม.ย. 66
จำนวนทั้งหมด 18 รายการ