คำรับรองการปฏิบัติราชการ

คำรับรองการปฏิบัติราชการ

สรุปตัวชี้วัดปี 53

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.12 Mb ดาวน์โหลด : 129 ครั้ง อ่าน : 130 ครั้ง

รายชื่อผู้จัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดปี 2553

ประเภทไฟล์: .doc ขนาดไฟล์ : 0.27 Mb ดาวน์โหลด : 275 ครั้ง อ่าน : 137 ครั้ง

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการปี 53 (ทริส)

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 2.34 Mb ดาวน์โหลด : 129 ครั้ง อ่าน : 112 ครั้ง

มิติที่ 2 ด้าน คุณภาพการให้บริการ

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.31 Mb ดาวน์โหลด : 130 ครั้ง อ่าน : 125 ครั้ง

มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.48 Mb ดาวน์โหลด : 129 ครั้ง อ่าน : 135 ครั้ง

KPI Template 1.1.2 ระดับกระทรวง

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.10 Mb ดาวน์โหลด : 118 ครั้ง อ่าน : 127 ครั้ง

KPI Template 1.2.1 ระดับกระทรวง

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.08 Mb ดาวน์โหลด : 116 ครั้ง อ่าน : 126 ครั้ง

KPI Template 1.2.2 ระดับกระทรวง

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.09 Mb ดาวน์โหลด : 124 ครั้ง อ่าน : 119 ครั้ง

KPI Template 2.1 ระดับกลุ่มภารกิจ

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.10 Mb ดาวน์โหลด : 123 ครั้ง อ่าน : 123 ครั้ง

KPI Template 2.2 ระดับกลุ่มภารกิจ

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.10 Mb ดาวน์โหลด : 128 ครั้ง อ่าน : 125 ครั้ง

KPI Template 2.3 ระดับกลุ่มภารกิจ

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.10 Mb ดาวน์โหลด : 115 ครั้ง อ่าน : 117 ครั้ง

KPI Template 3.1.1 ระดับกรม

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.10 Mb ดาวน์โหลด : 110 ครั้ง อ่าน : 113 ครั้ง

จำนวนทั้งหมด 202 รายการ