ดาวน์โหลด

ตำแหน่ง นักวิชาการทรัพยากรธรณี

นางสาวชุติมา หนูดำ ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 640

1.การสำรวจอุทกธรณีวทิ ยาและธรณีฟิสิกส์ พื้น ที่บ้านดอนนน หมู่ที่ 9 ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
2.การปรับปรุงแผนที่อุทกธรณีวิทยา พื้นที่ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ข้อเสนอแนวคิด - การปรับปรุงและพัฒนาแอพพลิเคชั่น Badan4Thai

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 19.96 Mb ดาวน์โหลด : 20 ครั้ง อ่าน : 12 ครั้ง

เผยแพร่โดย : J ADMIN

นางสาวมณีพัชร บุญเรือง ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 162

1.การบูรณาการแผนงานเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากการประกอบกิจการโรงงานที่เกิดการปนเปื้อนสารมลพิษลงสู่แหล่งน้ำบาดาล จังหวัดราชบุรี
2.การประยุกต์ภูมิสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลอย่างเป็นระบบโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง จังหวัดเพชรบุรี
ข้อเสนอแนวคิด - การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรทรัพยากรน้ำบาดาล เพื่อการส่งเสริมการใช้น้ำบาดาลให้เกิดประโยชน์สูงสุดในพื้นที่จังหวัดราชบุรี

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 17.08 Mb ดาวน์โหลด : 107 ครั้ง อ่าน : 39 ครั้ง

เผยแพร่โดย : จักรกฤษณ์ ลีทอง

นางสาวรุ้งเพชร อร่ามศรี ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 39

1.การตรวจสอบการประกอบกิจการน้ำบาดาล กรณีตรวจสอบพบการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เว้นแต่ความผิดตามมาตรา 36 ทวิ เฉพาะกรณีฝ่าฝืนประกาศ ตามมาตรา 5 วรรคสอง
2.แนวทางปฏิบัติการยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านในการประกอบกิจการน้ำบาดาล
ข้อเสนอแนวคิด - การปรับปรุงแก้ไขแบบฟอร์มคำขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 30.77 Mb ดาวน์โหลด : 124 ครั้ง อ่าน : 32 ครั้ง

เผยแพร่โดย : จักรกฤษณ์ ลีทอง

นางอุดมลักษณ์ รัตนอำพล ชำนาญการพิเศษ เลขที่ตำแหน่ง 285

1.การจัดการคุณภาพน้ำบาดาลเพื่อการประกอบกิจการน้ำบาดาล
2.การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการคุณภาพน้ำบาดาลในหลักสูตร "ช่างเจาะน้ำบาดาล" และ "วิศวกรหรือนักธรณีวิทยา"
ข้อเสนอแนวคิด - การจัดทำโครงการการเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อการพัฒนาระบบบริหารงานคุณภาพของห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพน้ำบาดาลสู่มาตรฐานสากล

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 7.51 Mb ดาวน์โหลด : 147 ครั้ง อ่าน : 78 ครั้ง

เผยแพร่โดย : จักรกฤษณ์ ลีทอง

นางจันทรรัตน์ พิณสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ เลขที่ตำแหน่ง 458

1.การบริหารโครงการสำรวจตรวจสอบคุณภาพน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค
2.การศึกษาผลกระทบการปนเปื้อนแบคทีเรียในบ่อน้ำบาดาลของระบบประปา
ข้อเสนอแนวคิด - การเพิ่มประสิทธิภาพการประกอบกิจการน้ำบาดาล

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 5.37 Mb ดาวน์โหลด : 146 ครั้ง อ่าน : 70 ครั้ง

เผยแพร่โดย : จักรกฤษณ์ ลีทอง

นางสาวพิมพ์ชนก ภู่ประดับ ชำนาญการพิเศษ เลขที่ตำแหน่ง 21

1.การพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาลทั่วประเทศ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการในส่วนกลาง
2.การจัดทำคู่มือประชาชนเกี่ยวกับการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาลในเขตวิกฤตกาณ์น้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ 2558
ข้อเสนอแนวคิด - การเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาลทั่วประเทศ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมสนส่วนกลาง

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 99.40 Mb ดาวน์โหลด : 179 ครั้ง อ่าน : 68 ครั้ง

เผยแพร่โดย : จักรกฤษณ์ ลีทอง

นางสาวใบพร ปาวรีย์ ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 46

1.การจัดทำรายงานการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ประจำปีบัญชี 2558
2.การจัดทำคู่มือการบริหารโครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
ข้อเสนอแนวคิด - การประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 6.77 Mb ดาวน์โหลด : 202 ครั้ง อ่าน : 186 ครั้ง

เผยแพร่โดย : จักรกฤษณ์ ลีทอง

นายอภิชาติ จันทร์เทียน ชำนาญการพิเศษ เลขที่ตำแหน่ง 35

1.การพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาลในเขตวิกฤตการณ์น้ำบาดาล โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการในส่วนกลาง
2.การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลด้วยระบบสารสนเทศเพื่อควบคุมกิจการน้ำบาดาล (GCL)
ข้อเสนอแนวคิด - การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลให้มีประสิทธิภาพด้วยระบบสารสนเทศเพื่อควบคุมกิจการน้ำบาดาล (GCL)

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 14.52 Mb ดาวน์โหลด : 142 ครั้ง อ่าน : 67 ครั้ง

เผยแพร่โดย : จักรกฤษณ์ ลีทอง

นายสิริวัฒก์ ไทยกล้า ชำนาญการพิเศษ เลขที่ตำแหน่ง 41

1.การบริหารจัดการโครงการเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านควบคุม กำกับ ดูแล การประกอบกิจการน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520
2.การควบคุม ตรวจสอบการประกอบกิจการน้ำบาดาลในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดสมุทรสาคร
ข้อเสนอแนวคิด – การบริหารจัดการโครงการเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านควบคุม กำกับ ดูแล การประกอบกิจการน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 (พ.ศ.2555)

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 301.09 Mb ดาวน์โหลด : 128 ครั้ง อ่าน : 65 ครั้ง

เผยแพร่โดย : จักรกฤษณ์ ลีทอง

นางทัศนา บุ้งทอง ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 536

1.การจัดการข้อมูลเพื่อติดตามสถานการณ์ การคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง และผลกระทบต่อแหล่งทรัพยากรน้ำบาดาล
2.การจัดการข้อมูลเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัย การวิเคราะห์ หาพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก และผลกระทบต่อแหล่งทรัพยากรน้ำบาดาล

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 59.31 Mb ดาวน์โหลด : 19 ครั้ง อ่าน : 7 ครั้ง

เผยแพร่โดย : จักรกฤษณ์ ลีทอง

นายณัฐพร สกุลแก้ว ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 39

1.การประกอบกิจการน้ำบาดาลในเขตน้ำบาดาลกรุงเทพมหานคร (กรณีพิจารณาใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำบาดาล จังหวัดสมุทรปราการและสมุทรสาคร)
2.การตรวจสอบการประกอบกิจการน้ำบาดาลเขตน้ำบาดาลกรุงเทพมหานคร (กรุงเทพมหานคร และจังหวัดสมุทรปราการ)

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 2.83 Mb ดาวน์โหลด : 156 ครั้ง อ่าน : 70 ครั้ง

เผยแพร่โดย : จักรกฤษณ์ ลีทอง

นายปกาสิต ฤกษ์เมือง ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 88

1.การจัดฝึกอบรมกระบวนการมีส่วนร่วมและการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล โครงการสำรวจและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนระบบน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศปีงบประมาณ 2552 - 2553
2.การจัดทำแผนงานและการกำกับควบคุมโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนกิจกรรมควบคุมป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้เพื่อความหลากหลายทางชีวภาพ จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2554

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 12.80 Mb ดาวน์โหลด : 162 ครั้ง อ่าน : 73 ครั้ง

เผยแพร่โดย : จักรกฤษณ์ ลีทอง

จำนวนทั้งหมด 13 รายการ