ดาวน์โหลด

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวณัฐฑิณี รตานนท์ ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 245

1.การดำเนินการสอบสวนทางวินัย กรณีการกระทำผิกวินัยไม่ร้ายแรง
2.ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงรุ่นที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
ข้อเสนอแนวคิด - การพัฒนาบุคลากรกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ด้านภาษาอังกฤษผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 55.97 Mb ดาวน์โหลด : 1,084 ครั้ง อ่าน : 555 ครั้ง

เผยแพร่โดย : จักรกฤษณ์ ลีทอง

นางสาววรีวสยา สินธุเดชะ ชำนาญการพิเศษ เลขที่ตำแหน่ง 237

1.หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
2.แผนกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 0.45 Mb ดาวน์โหลด : 849 ครั้ง อ่าน : 374 ครั้ง

เผยแพร่โดย : จักรกฤษณ์ ลีทอง

จำนวนทั้งหมด 2 รายการ