ดาวน์โหลด

ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์

นางสาวจรินทร์พร เพียรรู้จบ ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 230

1.การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
2.การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ำบาดาล (www.dgr.go.th) และสื่อสารสู่สาธารณชน
ข้อเสนอแนวคิด - การพัฒนาป้ายประชาสัมพันธ์ดิจิทัล (Digital Signage) เพื่อการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลในยุคประเทศไทย

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 13.58 Mb ดาวน์โหลด : 119 ครั้ง อ่าน : 53 ครั้ง

เผยแพร่โดย : จักรกฤษณ์ ลีทอง

นายยุทธนา อาวจำปา ชำนาญการพิเศษ เลขที่ตำแหน่ง 229

1.การบริหารโครงการรณรงค์เสริมสร้างความรู้เรื่องน้ำบาดาลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำบาดาลและสิ่งแวดล้อม
2.การเขียนโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนด้านประชาสัมพันธ์
ข้อเสนอแนวคิด - การพัฒนาศักยภาพของบุคคลากรด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 341.03 Mb ดาวน์โหลด : 64 ครั้ง อ่าน : 28 ครั้ง

เผยแพร่โดย : จักรกฤษณ์ ลีทอง

นางสาวศันสุนีย์ เจียมตน ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 228

1.ข่าวประชาสัมพันธ์ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
2.การจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ตามโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำบาดาลอย่างยั่งยืน

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 29.64 Mb ดาวน์โหลด : 70 ครั้ง อ่าน : 37 ครั้ง

เผยแพร่โดย : จักรกฤษณ์ ลีทอง

จำนวนทั้งหมด 3 รายการ