ดาวน์โหลด

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวอริสรา เพียรมนกุล ชำนาญการพิเศษ เลขที่ตำแหน่ง 408

1.การจัดทำแผนและแนวทางติดตามประเมินผลการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านน้ำบาดาลและเครือข่ายเพื่อการบริหารจัดการน้ำบาดาลอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาแอ่งน้ำบาดาลเจ้าพระยาตอนล่าง
ข้อเสนอแนวคิด - แนวทางการติดตามและประเมินผลงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ หมวดงบลงทุน ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 4.34 Mb ดาวน์โหลด : 141 ครั้ง อ่าน : 46 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

นางสาวจารุณี จรรยาลักษณ์ ชำนาญการพิเศษ เลขที่ตำแหน่ง 8

1.การประเมินผลความคุ้มค่าการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง
ข้อเสนอแนวคิด -การปรับปรุงโครงสร้างของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 32.59 Mb ดาวน์โหลด : 79 ครั้ง อ่าน : 34 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

นางสาววรีวสยา สินธุเดชะ ชำนาญการพิเศษ เลขที่ตำแหน่ง 5

1. แนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์การส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
2. การนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติศึกษาเฉพาะกรณีการยกระดับศักยภาพ เกษตรกรต้นแบบจากกลุ่มผู้ใช้น้ำบาดาลเป็นอาสารักษ์น้ำบาดาล

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 5.38 Mb ดาวน์โหลด : 478 ครั้ง อ่าน : 273 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

นายสิทธิศักดิ์ มั่นอยู่ ชำนาญการพิเศษ เลขที่ตำแหน่ง 279

1. แผนการเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำบาดาลระดับตื้น จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดพิจิตร พ.ศ.2558-2560
2. แผนบริหารจัดการน้ำผิวดินและน้ำบาดาล สำหรับภาคอุตสาหกรรม ในพื้นที่ 14 จังหวัด พ.ศ.2561-2570

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 35.45 Mb ดาวน์โหลด : 170 ครั้ง อ่าน : 87 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

นางสาวโชติรัตน์ ขนอม ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 9

1.การตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
2.การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
ข้อเสนอแนวคิด - แนวทางการยกระดับการบริหารจัดการองค์การไปสู่ระบบราชการ 4.0

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 39.26 Mb ดาวน์โหลด : 256 ครั้ง อ่าน : 110 ครั้ง

เผยแพร่โดย : J ADMIN

นางสาวพัชรา ตันเปาว์ ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 40

1.การจัดทำแผนงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับ ดูแล การประกอบกิจการน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
2.การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (โครงการกำกับควบคุมประกอบกิจการน้ำบาดาล)
ข้อเสนอแนวคิด - การประเมินผลการดำเนินงานด้านกำกับควบคุมกิจการน้ำบาดาล

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 11.99 Mb ดาวน์โหลด : 293 ครั้ง อ่าน : 132 ครั้ง

เผยแพร่โดย : จักรกฤษณ์ ลีทอง

นางสาวกัญญา เดือนนวล เชี่ยวชาญ เลขที่ตำแหน่ง 5

1.การจัดทำแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาและอนุรักษ์แหล่งน้ำบาดาลและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560-2561
2.การวิเคราะห์โครงการที่ขอรับงบประมาณสนับสนุนการดำเนินโครงการศึกษา สำรวจ วิจัย ในการบริหารจัดการเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาน้ำบาดาลของประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 29.21 Mb ดาวน์โหลด : 321 ครั้ง อ่าน : 147 ครั้ง

เผยแพร่โดย : จักรกฤษณ์ ลีทอง

นางสาวปวีณา สนธิ ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 202

1.การจัดทำรายงานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
2.การจัดท ารายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ข้อเสนอแนวคิด - การพัฒนากรมทรัพยากรน้ำบาดาลภายใต้เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐระดับพื้นฐาน

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 73.77 Mb ดาวน์โหลด : 398 ครั้ง อ่าน : 204 ครั้ง

เผยแพร่โดย : จักรกฤษณ์ ลีทอง

นางสาวอลิน ชินทรารักษ์ ชำนาญการพิเศษ เลขที่ตำแหน่ง 264

1.การจัดทำกละดำเนินการภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ
2.กำกับดูแลการดำเนินโครงการและติดตามประเมินผลโครงการประชุมฝึกอบรม และศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ
ข้อเสนอแนวคิด - การจัดทำยุทธศาสตร์ความร่าวมมือระหว่างประทเศของกรมทรัพยารกน้ำบาดาล

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 58.62 Mb ดาวน์โหลด : 377 ครั้ง อ่าน : 158 ครั้ง

เผยแพร่โดย : จักรกฤษณ์ ลีทอง

นางสาววรางคณา ลาภกิจ ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 196

1.แนวทางการตรวจรัรบรายงานการวางแผนการศึกษาขั้นต้น (Inception Report) โครการสำรวจและศึกษาค่าพื้นฐานโลหะหนักในน้ำบาดาล ในพื้นที่ภาคกลางและภาคระวันออก
2.การประสานกับหน่วยงาน เพื่อการศึกษาวิจัยโครงการ Subsurface Water Storage (SWS) : Harvesting the Floods Project
ข้อเสนอแนวคิด - การจัดตั้ง ASEAN Unit

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 19.74 Mb ดาวน์โหลด : 311 ครั้ง อ่าน : 148 ครั้ง

เผยแพร่โดย : จักรกฤษณ์ ลีทอง

นางสาวฐิติรัตน์ ใบเขียว ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 429

1.การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
2. การจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ข้อเสนอแนวคิด - การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีด้านแผนงานบุคคลากรภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 111.33 Mb ดาวน์โหลด : 562 ครั้ง อ่าน : 338 ครั้ง

เผยแพร่โดย : จักรกฤษณ์ ลีทอง

นางสาวชรินทิพย์ กองศิลป์ ชำนาญการพิเศษ เลขที่ตำแหน่ง 7

1.การประเมินผลสำเร็จของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
2.การจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนเปลงเพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการตามกระบวนงาน การสำรวจพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศในปี พ.ศ.2557
ข้อเสนอแนวคิด - ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐ

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 24.86 Mb ดาวน์โหลด : 373 ครั้ง อ่าน : 189 ครั้ง

เผยแพร่โดย : จักรกฤษณ์ ลีทอง

จำนวนทั้งหมด 18 รายการ