ดาวน์โหลด

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาววรีวสยา สินธุเดชะ ชำนาญการพิเศษ เลขที่ตำแหน่ง 5

1. แนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์การส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
2. การนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติศึกษาเฉพาะกรณีการยกระดับศักยภาพ เกษตรกรต้นแบบจากกลุ่มผู้ใช้น้ำบาดาลเป็นอาสารักษ์น้ำบาดาล

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 5.38 Mb ดาวน์โหลด : 199 ครั้ง อ่าน : 81 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

นายสิทธิศักดิ์ มั่นอยู่ ชำนาญการพิเศษ เลขที่ตำแหน่ง 279

1. แผนการเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำบาดาลระดับตื้น จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดพิจิตร พ.ศ.2558-2560
2. แผนบริหารจัดการน้ำผิวดินและน้ำบาดาล สำหรับภาคอุตสาหกรรม ในพื้นที่ 14 จังหวัด พ.ศ.2561-2570

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 35.45 Mb ดาวน์โหลด : 73 ครั้ง อ่าน : 39 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

นางสาวโชติรัตน์ ขนอม ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 9

1.การตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
2.การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
ข้อเสนอแนวคิด - แนวทางการยกระดับการบริหารจัดการองค์การไปสู่ระบบราชการ 4.0

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 39.26 Mb ดาวน์โหลด : 192 ครั้ง อ่าน : 82 ครั้ง

เผยแพร่โดย : J ADMIN

นางสาวพัชรา ตันเปาว์ ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 40

1.การจัดทำแผนงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับ ดูแล การประกอบกิจการน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
2.การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (โครงการกำกับควบคุมประกอบกิจการน้ำบาดาล)
ข้อเสนอแนวคิด - การประเมินผลการดำเนินงานด้านกำกับควบคุมกิจการน้ำบาดาล

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 11.99 Mb ดาวน์โหลด : 221 ครั้ง อ่าน : 100 ครั้ง

เผยแพร่โดย : จักรกฤษณ์ ลีทอง

นางสาวกัญญา เดือนนวล เชี่ยวชาญ เลขที่ตำแหน่ง 5

1.การจัดทำแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาและอนุรักษ์แหล่งน้ำบาดาลและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560-2561
2.การวิเคราะห์โครงการที่ขอรับงบประมาณสนับสนุนการดำเนินโครงการศึกษา สำรวจ วิจัย ในการบริหารจัดการเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาน้ำบาดาลของประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 29.21 Mb ดาวน์โหลด : 248 ครั้ง อ่าน : 112 ครั้ง

เผยแพร่โดย : จักรกฤษณ์ ลีทอง

นางสาวปวีณา สนธิ ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 202

1.การจัดทำรายงานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
2.การจัดท ารายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ข้อเสนอแนวคิด - การพัฒนากรมทรัพยากรน้ำบาดาลภายใต้เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐระดับพื้นฐาน

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 73.77 Mb ดาวน์โหลด : 314 ครั้ง อ่าน : 164 ครั้ง

เผยแพร่โดย : จักรกฤษณ์ ลีทอง

นางสาวอลิน ชินทรารักษ์ ชำนาญการพิเศษ เลขที่ตำแหน่ง 264

1.การจัดทำกละดำเนินการภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ
2.กำกับดูแลการดำเนินโครงการและติดตามประเมินผลโครงการประชุมฝึกอบรม และศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ
ข้อเสนอแนวคิด - การจัดทำยุทธศาสตร์ความร่าวมมือระหว่างประทเศของกรมทรัพยารกน้ำบาดาล

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 58.62 Mb ดาวน์โหลด : 297 ครั้ง อ่าน : 119 ครั้ง

เผยแพร่โดย : จักรกฤษณ์ ลีทอง

นางสาววรางคณา ลาภกิจ ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 196

1.แนวทางการตรวจรัรบรายงานการวางแผนการศึกษาขั้นต้น (Inception Report) โครการสำรวจและศึกษาค่าพื้นฐานโลหะหนักในน้ำบาดาล ในพื้นที่ภาคกลางและภาคระวันออก
2.การประสานกับหน่วยงาน เพื่อการศึกษาวิจัยโครงการ Subsurface Water Storage (SWS) : Harvesting the Floods Project
ข้อเสนอแนวคิด - การจัดตั้ง ASEAN Unit

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 19.74 Mb ดาวน์โหลด : 250 ครั้ง อ่าน : 119 ครั้ง

เผยแพร่โดย : จักรกฤษณ์ ลีทอง

นางสาวฐิติรัตน์ ใบเขียว ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 429

1.การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
2. การจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ข้อเสนอแนวคิด - การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีด้านแผนงานบุคคลากรภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 111.33 Mb ดาวน์โหลด : 445 ครั้ง อ่าน : 282 ครั้ง

เผยแพร่โดย : จักรกฤษณ์ ลีทอง

นางสาวชรินทิพย์ กองศิลป์ ชำนาญการพิเศษ เลขที่ตำแหน่ง 7

1.การประเมินผลสำเร็จของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
2.การจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนเปลงเพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการตามกระบวนงาน การสำรวจพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศในปี พ.ศ.2557
ข้อเสนอแนวคิด - ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐ

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 24.86 Mb ดาวน์โหลด : 290 ครั้ง อ่าน : 143 ครั้ง

เผยแพร่โดย : จักรกฤษณ์ ลีทอง

นางดารา ชาติภูวภัทร ชำนาญการพิเศษ เลขที่ตำแหน่ง 260

1.การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล โครงการ งบประมาณเพื่อจัดทำคำของบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 กรณี งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างรายการค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ
2.การดำเนินงานตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
ข้อเสนอแนวคิด - การหมุนเวียนหรือสลับที่การทำงานในสายงานเดียวกันภายในองค์กร

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 79.46 Mb ดาวน์โหลด : 293 ครั้ง อ่าน : 164 ครั้ง

เผยแพร่โดย : จักรกฤษณ์ ลีทอง

นางกัลยา ศานติทรรศน์ ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 38

1.การวิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการการทรัพยากรน้ำ
2.การจัดทำคำของงบประมาณโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง ระยะเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (งบกลาง)
ข้อเสนอแนวคิด - การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี แและแผนปฏิบัติราชการประจำปี เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 14.04 Mb ดาวน์โหลด : 274 ครั้ง อ่าน : 141 ครั้ง

เผยแพร่โดย : จักรกฤษณ์ ลีทอง

จำนวนทั้งหมด 16 รายการ