ดาวน์โหลด

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวพัชรา ตันเปาว์ ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 40

1.การจัดทำแผนงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับ ดูแล การประกอบกิจการน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
2.การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (โครงการกำกับควบคุมประกอบกิจการน้ำบาดาล)
ข้อเสนอแนวคิด - การประเมินผลการดำเนินงานด้านกำกับควบคุมกิจการน้ำบาดาล

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 11.99 Mb ดาวน์โหลด : 55 ครั้ง อ่าน : 25 ครั้ง

เผยแพร่โดย : จักรกฤษณ์ ลีทอง

นางสาวกัญญา เดือนนวล เชี่ยวชาญ เลขที่ตำแหน่ง 5

1.การจัดทำแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาและอนุรักษ์แหล่งน้ำบาดาลและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560-2561
2.การวิเคราะห์โครงการที่ขอรับงบประมาณสนับสนุนการดำเนินโครงการศึกษา สำรวจ วิจัย ในการบริหารจัดการเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาน้ำบาดาลของประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 29.21 Mb ดาวน์โหลด : 86 ครั้ง อ่าน : 35 ครั้ง

เผยแพร่โดย : จักรกฤษณ์ ลีทอง

นางสาวปวีณา สนธิ ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 202

1.การจัดทำรายงานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
2.การจัดท ารายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ข้อเสนอแนวคิด - การพัฒนากรมทรัพยากรน้ำบาดาลภายใต้เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐระดับพื้นฐาน

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 73.77 Mb ดาวน์โหลด : 99 ครั้ง อ่าน : 44 ครั้ง

เผยแพร่โดย : จักรกฤษณ์ ลีทอง

นางสาวอลิน ชินทรารักษ์ ชำนาญการพิเศษ เลขที่ตำแหน่ง 264

1.การจัดทำกละดำเนินการภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ
2.กำกับดูแลการดำเนินโครงการและติดตามประเมินผลโครงการประชุมฝึกอบรม และศึกษาดุงาน ณ ต่างประเทศ
ข้อเสนอแนวคิด - การจัดทำยุทธศาสตร์ความร่าวมมือระหว่างประทเศของกรมทรัพยารกน้ำบาดาล

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 58.62 Mb ดาวน์โหลด : 101 ครั้ง อ่าน : 39 ครั้ง

เผยแพร่โดย : จักรกฤษณ์ ลีทอง

นางสาววรางคณา ลาภกิจ ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 196

1.แนวทางการตรวจรัรบรายงานการวางแผนการศึกษาขั้นต้น (Inception Report) โครการสำรวจและศึกษาค่าพื้นฐานโลหะหนักในน้ำบาดาล ในพื้นที่ภาคกลางและภาคระวันออก
2.การประสานกับหน่วยงาน เพื่อการศึกษาวิจัยโครงการ Subsurface Water Storage (SWS) : Harvesting the Floods Project
ข้อเสนอแนวคิด - การจัดตั้ง ASEAN Unit

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 19.74 Mb ดาวน์โหลด : 74 ครั้ง อ่าน : 34 ครั้ง

เผยแพร่โดย : จักรกฤษณ์ ลีทอง

นางสาวฐิติรัตน์ ใบเขียว ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 429

1.การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
2. การจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ข้อเสนอแนวคิด - การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีด้านแผนงานบุคคลากรภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 111.33 Mb ดาวน์โหลด : 80 ครั้ง อ่าน : 39 ครั้ง

เผยแพร่โดย : จักรกฤษณ์ ลีทอง

นางสาวชรินทิพย์ กองศิลป์ ชำนาญการพิเศษ เลขที่ตำแหน่ง 7

1.การประเมินผลสำเร็จของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
2.การจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนเปลงเพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการตามกระบวนงาน การสำรวจพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศในปี พ.ศ.2557
ข้อเสนอแนวคิด - ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐ

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 24.86 Mb ดาวน์โหลด : 74 ครั้ง อ่าน : 38 ครั้ง

เผยแพร่โดย : จักรกฤษณ์ ลีทอง

นางดารา ชาติภูวภัทร ชำนาญการพิเศษ เลขที่ตำแหน่ง 260

1.การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล โครงการ งบประมาณเพื่อจัดทำคำของบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 กรณี งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างรายการค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ
2.การดำเนินงานตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
ข้อเสนอแนวคิด - การหมุนเวียนหรือสลับที่การทำงานในสายงานเดียวกันภายในองค์กร

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 79.46 Mb ดาวน์โหลด : 76 ครั้ง อ่าน : 38 ครั้ง

เผยแพร่โดย : จักรกฤษณ์ ลีทอง

นางกัลยา ศานติทรรศน์ ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 38

1.การวิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการการทรัพยากรน้ำ
2.การจัดทำคำของงบประมาณโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง ระยะเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (งบกลาง)
ข้อเสนอแนวคิด - การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี แและแผนปฏิบัติราชการประจำปี เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 14.04 Mb ดาวน์โหลด : 68 ครั้ง อ่าน : 35 ครั้ง

เผยแพร่โดย : จักรกฤษณ์ ลีทอง

นายศุภกรณ์ หอมจันทร์ ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 411

1.การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
2.การใช้ระบบบันทึกเงินงบประมาณการวางแผนงานและจัดทำงบประมาณ (e-Budgeting) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ข้อเสนอแนวคิด - การจัดทำคำของงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้มีประสิทธิภาพ

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 123.64 Mb ดาวน์โหลด : 87 ครั้ง อ่าน : 40 ครั้ง

เผยแพร่โดย : จักรกฤษณ์ ลีทอง

นายคณุตม์ พลดุล ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 44

1.การวิเคราะห์และออกแบบระบบภูมิสารสนเทศอุทกธรณีวิทยาและการจัดการน้ำบาดาล (Geospatial Management InformationSyste, GMIS) เพื่อการถ่ายโอนภารกิจด้านน้ำบาดาลไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.การเตรียมและจัดทำโครงการศึกษาดูงานด้านการจัดฝึกอบรมช่างเจาะน้ำบาดาล ณ รัฐควีนแลนด์ เครือรัฐออสเตรเลีย
ข้อเสนอแนวคิด - การวิเคราะห์ประสิทธิภาพราคาต้นทุนทรัพยากรน้ำบาดาลที่เหมาะสมต่อการดำเนินการตามนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล : กรณีศึกษาในเขตพื้นที่ แอ่งน้ำบาดาลเจ้าพระยาตอนล่าง (Cost-effectiveness of Multi-Policy Implication of Groundwater Management: A case study of the Lower Chao Phraya Basin in Thailand)

นางสาวสุดารัตน์ ทาจินะ ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 295

1.การจัดทำบันทึกความเข้าใจ (Memorandum Of Understanding, MOU) ระหว่างกรมทรัพยากรน้ำบาดาลกับองค์กรระหว่างประเทศ
2.การดำเนินการโครงการประชุม ฝึกอบรม ดูงาน ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล (กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล)

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 12.31 Mb ดาวน์โหลด : 79 ครั้ง อ่าน : 42 ครั้ง

เผยแพร่โดย : จักรกฤษณ์ ลีทอง

จำนวนทั้งหมด 13 รายการ