ดาวน์โหลด

ระเบียบ / ข้อบังคับ / แนวทาง

ซักซ้อมความเข้าใจกับสมาชิกเกี่ยวกับการโอนเงิน หรือทำธุรกรรมกับสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.22 Mb ดาวน์โหลด : 1 ครั้ง อ่าน : 2 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

แบบการคำนวณการขอกู้เงินสามัญของสมาชิกสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.66 Mb ดาวน์โหลด : 31 ครั้ง อ่าน : 14 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

นโยบายและระเบียบวิธีการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 9.54 Mb ดาวน์โหลด : 50 ครั้ง อ่าน : 78 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

ข้อบังคับ สหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด พ.ศ. 2564

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 13.57 Mb ดาวน์โหลด : 119 ครั้ง อ่าน : 208 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

ระเบียบสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้สมาชิกสามัญ พ.ศ. 2563 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2565)

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.09 Mb ดาวน์โหลด : 119 ครั้ง อ่าน : 248 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

ระเบียบสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสามัญ พ.ศ. 2563 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2565)

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.24 Mb ดาวน์โหลด : 130 ครั้ง อ่าน : 250 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

ระเบียบสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสามัญ พ.ศ. 2563 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2565)

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.05 Mb ดาวน์โหลด : 134 ครั้ง อ่าน : 264 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

ระเบียบสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด ว่าด้วยการถือหุ้นรายเดือนของสมาชิก พ.ศ. 2565

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.20 Mb ดาวน์โหลด : 99 ครั้ง อ่าน : 169 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

ระเบียบสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด ว่าด้วยการใช้ทุนเพื่อสาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2563

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.98 Mb ดาวน์โหลด : 108 ครั้ง อ่าน : 129 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

ระเบียบสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด ว่าด้วยการใช้เงินทุนเพื่อจัดสวัสดิการสมาชิกและสังคม พ.ศ. 2563

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.68 Mb ดาวน์โหลด : 129 ครั้ง อ่าน : 155 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

ระเบียบสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด ว่าด้วยการปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิก พ.ศ. 2563

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.99 Mb ดาวน์โหลด : 106 ครั้ง อ่าน : 193 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

ระเบียบสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด ว่าด้วยการเร่งรัดติดตามหนี้ค้างชำระสหกรณ์ พ.ศ. 2563

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 1.87 Mb ดาวน์โหลด : 132 ครั้ง อ่าน : 641 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

จำนวนทั้งหมด 32 รายการ