ดาวน์โหลด

ระเบียบ / ข้อบังคับ / แนวทาง

ข้อบังคับ สหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด พ.ศ. 2564

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 13.57 Mb ดาวน์โหลด : 70 ครั้ง อ่าน : 110 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

ระเบียบสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้สมาชิกสามัญ พ.ศ. 2563 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2565)

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.09 Mb ดาวน์โหลด : 94 ครั้ง อ่าน : 200 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

ระเบียบสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสามัญ พ.ศ. 2563 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2565)

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.24 Mb ดาวน์โหลด : 106 ครั้ง อ่าน : 205 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

ระเบียบสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสามัญ พ.ศ. 2563 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2565)

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.05 Mb ดาวน์โหลด : 110 ครั้ง อ่าน : 221 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

ระเบียบสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด ว่าด้วยการถือหุ้นรายเดือนของสมาชิก พ.ศ. 2565

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.20 Mb ดาวน์โหลด : 86 ครั้ง อ่าน : 135 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

ระเบียบสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด ว่าด้วยการใช้ทุนเพื่อสาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2563

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.98 Mb ดาวน์โหลด : 92 ครั้ง อ่าน : 108 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

ระเบียบสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด ว่าด้วยการใช้เงินทุนเพื่อจัดสวัสดิการสมาชิกและสังคม พ.ศ. 2563

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.68 Mb ดาวน์โหลด : 100 ครั้ง อ่าน : 113 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

ระเบียบสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด ว่าด้วยการปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิก พ.ศ. 2563

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.99 Mb ดาวน์โหลด : 85 ครั้ง อ่าน : 151 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

ระเบียบสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด ว่าด้วยการเร่งรัดติดตามหนี้ค้างชำระสหกรณ์ พ.ศ. 2563

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 1.87 Mb ดาวน์โหลด : 86 ครั้ง อ่าน : 330 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

ระเบียบสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสามัญ พ.ศ. 2563 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2565)

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.56 Mb ดาวน์โหลด : 80 ครั้ง อ่าน : 166 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

ระเบียบสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสามัญ พ.ศ. 2563 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2565)

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.33 Mb ดาวน์โหลด : 164 ครั้ง อ่าน : 267 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

ระเบียบสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด ว่าด้วยการเก็บรักษา การยืม และการทำลายเอกสารของสหกรณ์ พ.ศ. 2564

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 1.03 Mb ดาวน์โหลด : 224 ครั้ง อ่าน : 388 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

จำนวนทั้งหมด 29 รายการ