ดาวน์โหลด

ระเบียบ / ข้อบังคับ / แนวทาง

ระเบียบสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้สมาชิกสามัญ พ.ศ. 2563 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2565)

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.09 Mb ดาวน์โหลด : 34 ครั้ง อ่าน : 58 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

ระเบียบสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสามัญ พ.ศ. 2563 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2565)

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.24 Mb ดาวน์โหลด : 56 ครั้ง อ่าน : 93 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

ระเบียบสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสามัญ พ.ศ. 2563 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2565)

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.05 Mb ดาวน์โหลด : 65 ครั้ง อ่าน : 123 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

ระเบียบสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด ว่าด้วยการถือหุ้นรายเดือนของสมาชิก พ.ศ. 2565

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.20 Mb ดาวน์โหลด : 49 ครั้ง อ่าน : 70 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

ระเบียบสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด ว่าด้วยการใช้ทุนเพื่อสาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2563

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.98 Mb ดาวน์โหลด : 62 ครั้ง อ่าน : 64 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

ระเบียบสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด ว่าด้วยการใช้เงินทุนเพื่อจัดสวัสดิการสมาชิกและสังคม พ.ศ. 2563

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.68 Mb ดาวน์โหลด : 65 ครั้ง อ่าน : 71 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

ระเบียบสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด ว่าด้วยการปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิก พ.ศ. 2563

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.99 Mb ดาวน์โหลด : 56 ครั้ง อ่าน : 86 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

ระเบียบสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด ว่าด้วยการเร่งรัดติดตามหนี้ค้างชำระสหกรณ์ พ.ศ. 2563

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 1.87 Mb ดาวน์โหลด : 47 ครั้ง อ่าน : 79 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

ระเบียบสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสามัญ พ.ศ. 2563 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2565)

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.56 Mb ดาวน์โหลด : 59 ครั้ง อ่าน : 96 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

ระเบียบสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสามัญ พ.ศ. 2563 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2565)

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.33 Mb ดาวน์โหลด : 131 ครั้ง อ่าน : 192 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

ระเบียบสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด ว่าด้วยการเก็บรักษา การยืม และการทำลายเอกสารของสหกรณ์ พ.ศ. 2564

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 1.03 Mb ดาวน์โหลด : 202 ครั้ง อ่าน : 333 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

ระเบียบสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสามัญ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2564

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.83 Mb ดาวน์โหลด : 283 ครั้ง อ่าน : 414 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

จำนวนทั้งหมด 28 รายการ