ดาวน์โหลด

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

นางดวงพร หนูสุวรรณ ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 515

1.การบริหารงานเอกสารและการจัดเก็บเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ
2.การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
ข้อเสนอแนวคิด - การพัฒนาการบริหารงานเอกสารบนระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 9.33 Mb ดาวน์โหลด : 232 ครั้ง อ่าน : 100 ครั้ง

เผยแพร่โดย : จักรกฤษณ์ ลีทอง

นายภาสุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 235

1.การบริหารจัดการประชุมผู้บริหารอย่างมีประสิทธิภาพ
2.การพัฒนาการบริหารเอกสารของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
ข้อเสนอแนวคิด - การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำหนังสือรายชการให้ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 4.39 Mb ดาวน์โหลด : 178 ครั้ง อ่าน : 90 ครั้ง

เผยแพร่โดย : จักรกฤษณ์ ลีทอง

จำนวนทั้งหมด 2 รายการ