ค้นหา

คำค้นหา “น้ำบาดาลเพื่อการเกษตร” จำนวนทั้งหมด 40 รายการ

  • (สทบ.เขต 6) โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยเครื่องสูบไฟฟ้าแบบจุ่มใต้น้ำในพื้นที่หาน้ำยาก บ้านท้ายทะเล หมู่ 12 ตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

  • ผอ.สทบ.เขต 6 ตรัง ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร

  • แบบคำขอรับความอนุเคราะห์ โครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร

  • โครงการนำร่องการศึกษา การพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร

  • การประชุมโครงการศึกษาการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ ครั้งที่ 1/2563

  • โครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร สร้างผลผลิต เพิ่มคุณภาพชีวิต ชาวบ้านทางพาดปอแดง

  • ทบ.ติดตามผลโครงการ “น้ำบาดาลเพื่อการเกษตร”

  • “น้ำบาดาล” พร้อมนำร่องพัฒนาระบบน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่

  • “น้ำบาดาล” พร้อมนำร่องพัฒนาระบบน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่

  • น้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ทางเลือกใหม่สำหรับการใช้น้ำต้นทุนต่ำ

จำนวนทั้งหมด 40 รายการ