ดาวน์โหลด

แบบฟอร์ม

ระเบียบว่าด้วยการกำหนดรหัสหมายเลขบ่อน้ำบาดาล รหัสหมายเลขใบอนุญาตและการกำหนดอายุใบอนุญาตฯ พ.ศ. ๒๕๕๗

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.65 Mb ดาวน์โหลด : 1,622 ครั้ง อ่าน : 1,525 ครั้ง

เผยแพร่โดย : DGR Admin

ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาต แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาต และแบบใบอนญุาตเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. 2562

update 10/06/2562

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.26 Mb ดาวน์โหลด : 1,994 ครั้ง อ่าน : 1,885 ครั้ง

เผยแพร่โดย : ธิราพร ศรีรัตน์

แบบ ต.๑ บันทึกการตรวจสอบ

update 11/06/2562

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.09 Mb ดาวน์โหลด : 13,866 ครั้ง อ่าน : 9,075 ครั้ง

เผยแพร่โดย : ธิราพร ศรีรัตน์

แบบ นบ./๑๕ แบบคําขอโอนใบอนุญาต

update 11/06/2562

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.11 Mb ดาวน์โหลด : 6,865 ครั้ง อ่าน : 4,784 ครั้ง

เผยแพร่โดย : ธิราพร ศรีรัตน์

แบบ นบ./๑๗ บันทึกถ้อยคํา

update 11/06/2562

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.05 Mb ดาวน์โหลด : 2,860 ครั้ง อ่าน : 2,097 ครั้ง

เผยแพร่โดย : ธิราพร ศรีรัตน์

แบบ นบ./๑๖ คําขอรับใบแทน

update 11/06/2562

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.07 Mb ดาวน์โหลด : 1,668 ครั้ง อ่าน : 1,576 ครั้ง

เผยแพร่โดย : ธิราพร ศรีรัตน์

แบบ นบ./๒๑ คําขอแก้ไขใบอนุญาต

update 10/06/2562

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.12 Mb ดาวน์โหลด : 2,181 ครั้ง อ่าน : 2,472 ครั้ง

เผยแพร่โดย : ธิราพร ศรีรัตน์

ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง กำหนดแบบการขึ้นทะเบียนการใช้น้ำบาดาลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ พ.ศ. 2562

update 10/06/2562

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.21 Mb ดาวน์โหลด : 1,613 ครั้ง อ่าน : 1,542 ครั้ง

เผยแพร่โดย : ธิราพร ศรีรัตน์

แบบ นบ./๒๔ รายงานการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ

update 10/06/2562

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.03 Mb ดาวน์โหลด : 688 ครั้ง อ่าน : 854 ครั้ง

เผยแพร่โดย : ธิราพร ศรีรัตน์

แบบ นบ./๒๒ คําขอขึ้นทะเบียนการใช้น้ำบาดาลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ

update 10/06/2562

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.11 Mb ดาวน์โหลด : 1,701 ครั้ง อ่าน : 1,673 ครั้ง

เผยแพร่โดย : ธิราพร ศรีรัตน์

แบบ นบ.๒ คําขอต่ออายุใบอนุญาต

update 10/06/2562

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.12 Mb ดาวน์โหลด : 4,714 ครั้ง อ่าน : 3,460 ครั้ง

เผยแพร่โดย : ธิราพร ศรีรัตน์

แบบ นบ.๑ คําขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลหรือใช้น้ำบาดาล

update 10/06/2562

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.11 Mb ดาวน์โหลด : 11,580 ครั้ง อ่าน : 7,992 ครั้ง

เผยแพร่โดย : ธิราพร ศรีรัตน์

จำนวนทั้งหมด 32 รายการ