ดาวน์โหลด

แบบฟอร์ม

ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาต แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตและแบบใบอนุญาตฯ พ.ศ. ๒๕๕๗

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.19 Mb ดาวน์โหลด : 335 ครั้ง อ่าน : 66 ครั้ง

เผยแพร่โดย : DGR Admin

ระเบียบว่าด้วยการกำหนดรหัสหมายเลขบ่อน้ำบาดาล รหัสหมายเลขใบอนุญาตและการกำหนดอายุใบอนุญาตฯ พ.ศ. ๒๕๕๗

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.65 Mb ดาวน์โหลด : 137 ครั้ง อ่าน : 29 ครั้ง

เผยแพร่โดย : DGR Admin

คำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล (นบ.๑)

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.19 Mb ดาวน์โหลด : 602 ครั้ง อ่าน : 84 ครั้ง

เผยแพร่โดย : DGR Admin

คำขอรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล (บน.๒)

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.22 Mb ดาวน์โหลด : 197 ครั้ง อ่าน : 86 ครั้ง

เผยแพร่โดย : DGR Admin

คำขอต่ออายุใบอนุญาต (นบ.๗)

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.08 Mb ดาวน์โหลด : 89 ครั้ง อ่าน : 47 ครั้ง

เผยแพร่โดย : DGR Admin

รายงานการปฏิบัติงานประจำวัน (นบ.๓)

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.04 Mb ดาวน์โหลด : 83 ครั้ง อ่าน : 54 ครั้ง

เผยแพร่โดย : DGR Admin

รายงานการทดสอบปริมาณน้ำ (นบ.๔)

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.05 Mb ดาวน์โหลด : 90 ครั้ง อ่าน : 50 ครั้ง

เผยแพร่โดย : DGR Admin

รายงานประวัติบ่อน้ำบาดาล (นบ.๕)

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.05 Mb ดาวน์โหลด : 85 ครั้ง อ่าน : 46 ครั้ง

เผยแพร่โดย : DGR Admin

รายงานการใช้้น้ำบาดาล (นบ.๑๑)

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.06 Mb ดาวน์โหลด : 80 ครั้ง อ่าน : 64 ครั้ง

เผยแพร่โดย : DGR Admin

รายงานการอุดกลบบ่อน้ำบาดาล (นบ.๑๒)

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.04 Mb ดาวน์โหลด : 47 ครั้ง อ่าน : 33 ครั้ง

เผยแพร่โดย : DGR Admin

คำขอโอนใบอนุญาต (นบ.๑๕)

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.04 Mb ดาวน์โหลด : 32 ครั้ง อ่าน : 33 ครั้ง

เผยแพร่โดย : DGR Admin

คำขอรับใบแทน (นบ.๑๖)

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.04 Mb ดาวน์โหลด : 38 ครั้ง อ่าน : 34 ครั้ง

เผยแพร่โดย : DGR Admin

จำนวนทั้งหมด 32 รายการ