ดาวน์โหลด

แบบฟอร์ม

ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาต แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตและแบบใบอนุญาตฯ พ.ศ. ๒๕๕๗

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.19 Mb ดาวน์โหลด : 59 ครั้ง อ่าน : 24 ครั้ง

ระเบียบว่าด้วยการกำหนดรหัสหมายเลขบ่อน้ำบาดาล รหัสหมายเลขใบอนุญาตและการกำหนดอายุใบอนุญาตฯ พ.ศ. ๒๕๕๗

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.65 Mb ดาวน์โหลด : 39 ครั้ง อ่าน : 8 ครั้ง

คำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล (นบ.๑)

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.19 Mb ดาวน์โหลด : 125 ครั้ง อ่าน : 21 ครั้ง

คำขอรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล (บน.๒)

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.22 Mb ดาวน์โหลด : 61 ครั้ง อ่าน : 19 ครั้ง

คำขอต่ออายุใบอนุญาต (นบ.๗)

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.08 Mb ดาวน์โหลด : 21 ครั้ง อ่าน : 10 ครั้ง

รายงานการปฏิบัติงานประจำวัน (นบ.๓)

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.04 Mb ดาวน์โหลด : 18 ครั้ง อ่าน : 12 ครั้ง

รายงานการทดสอบปริมาณน้ำ (นบ.๔)

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.05 Mb ดาวน์โหลด : 20 ครั้ง อ่าน : 11 ครั้ง

รายงานประวัติบ่อน้ำบาดาล (นบ.๕)

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.05 Mb ดาวน์โหลด : 20 ครั้ง อ่าน : 12 ครั้ง

รายงานการใช้้น้ำบาดาล (นบ.๑๑)

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.06 Mb ดาวน์โหลด : 15 ครั้ง อ่าน : 14 ครั้ง

รายงานการอุดกลบบ่อน้ำบาดาล (นบ.๑๒)

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.04 Mb ดาวน์โหลด : 9 ครั้ง อ่าน : 8 ครั้ง

คำขอโอนใบอนุญาต (นบ.๑๕)

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.04 Mb ดาวน์โหลด : 8 ครั้ง อ่าน : 6 ครั้ง

คำขอรับใบแทน (นบ.๑๖)

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.04 Mb ดาวน์โหลด : 9 ครั้ง อ่าน : 7 ครั้ง

จำนวนทั้งหมด 32 รายการ