ดาวน์โหลด

แบบฟอร์ม

แบบ นบ./๓

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.04 Mb ดาวน์โหลด : 2,623 ครั้ง อ่าน : 1,928 ครั้ง

เผยแพร่โดย : DGR Admin

แบบ นบ./๔

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.05 Mb ดาวน์โหลด : 2,377 ครั้ง อ่าน : 1,717 ครั้ง

เผยแพร่โดย : DGR Admin

แบบ นบ./๕

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.05 Mb ดาวน์โหลด : 2,146 ครั้ง อ่าน : 1,613 ครั้ง

เผยแพร่โดย : DGR Admin

(นบ./๑๑) รายงานการใช้น้ำบาดาล

update 20/06/2562

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.49 Mb ดาวน์โหลด : 2,188 ครั้ง อ่าน : 2,440 ครั้ง

เผยแพร่โดย : DGR Admin

(นบ.๑๒) รายงานการอุดกลบบ่อน้ำบาดาล

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.04 Mb ดาวน์โหลด : 1,280 ครั้ง อ่าน : 1,084 ครั้ง

เผยแพร่โดย : DGR Admin

หนังสือแจ้งการยกเลิกกิจการ

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.03 Mb ดาวน์โหลด : 688 ครั้ง อ่าน : 800 ครั้ง

เผยแพร่โดย : DGR Admin

หนังสือยินยอม

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.04 Mb ดาวน์โหลด : 3,959 ครั้ง อ่าน : 3,708 ครั้ง

เผยแพร่โดย : DGR Admin

หนังสือรับรองสิทธิที่จะเจาะน้ำบาดาล

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.03 Mb ดาวน์โหลด : 1,300 ครั้ง อ่าน : 1,186 ครั้ง

เผยแพร่โดย : DGR Admin

ใบนำส่งรายงานการเจาะน้ำบาดาล

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.04 Mb ดาวน์โหลด : 1,212 ครั้ง อ่าน : 1,230 ครั้ง

เผยแพร่โดย : DGR Admin

หนังสือมอบอำนาจ

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.70 Mb ดาวน์โหลด : 5,791 ครั้ง อ่าน : 4,488 ครั้ง

เผยแพร่โดย : DGR Admin

แบบสอบถามประกอบการพิจารณา คำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลที่ จ......

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.05 Mb ดาวน์โหลด : 1,024 ครั้ง อ่าน : 1,133 ครั้ง

เผยแพร่โดย : DGR Admin

แบบสอบถามประกอบการพิจารณา คำขอรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลที่ ช........

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.06 Mb ดาวน์โหลด : 896 ครั้ง อ่าน : 938 ครั้ง

เผยแพร่โดย : DGR Admin

จำนวนทั้งหมด 32 รายการ