ดาวน์โหลด

ตำแหน่ง นักธรณีวิทยา

นางสาวเฟื่องฉัตร จันทวงษ์โส ชำนาญการพิเศษ เลขที่ตำแหน่ง 374

1.การประยุกต์ข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศในการประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง
2.การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อติดตามและตรวจสอบชั้นข้อมูลในการจัดทำแผนที่
ข้อเสนอแนวคิดที่ 1 - การพัฒนารูปแบบการจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศน้ำบาดาลเชิงรุก
ข้อเสนอแนวคิดที่ 2 - การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล กรณีการให้บริการแบบฉุกเฉิน (Emergency Services Delivery)

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 20.27 Mb ดาวน์โหลด : 192 ครั้ง อ่าน : 71 ครั้ง

เผยแพร่โดย : จักรกฤษณ์ ลีทอง

นางสาวกันต์กนิษฐ์ ทุมประเสริฐ ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 282

1.การประเมินศักยภาพน้ำบาดาลในเชิงของปริมาณและคุณภาพเบื้องต้นและปริมาณน้ำที่สูบขึ้นมาใช้ได้อย่างปลอดภัย (Safe Yield) พื้นที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตำบลแม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่ โครงการปฏิบัติงานวิชาการเชิงรุก
2.การประเมินปริมาณการให้น้ำสูงสุดของบ่อน้ำบาดาลโครงการนำร่องการศึกษาการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 6.51 Mb ดาวน์โหลด : 381 ครั้ง อ่าน : 306 ครั้ง

เผยแพร่โดย : จักรกฤษณ์ ลีทอง

นางสาวรัตนา ธีรฐิติธรรม ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 341

1.การสำรวจสภาพอุทกธรณีวิทยาและธรณีฟิสิกส์ โครงการสำรวจและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนระบบน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศพื้นที่จังหวัดจันทบุรี
2.การสำรวจสภาพอุทกธรณีวิทยาและธรณีฟิสิกส์ โครงการสำรวจและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนระบบน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศพื้นที่จังหวัดตราด

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 25.04 Mb ดาวน์โหลด : 197 ครั้ง อ่าน : 83 ครั้ง

เผยแพร่โดย : จักรกฤษณ์ ลีทอง

นางสาวทัศนีย์ เนตรทัศน์ ชำนาญการพิเศษ เลขที่ตำแหน่ง 280

1.ศักยภาพแหล่งน้ำบาดาลในชั้นหินอุ้มน้ำบาดาลภูทอก
2.ศักยภาพแหล่งน้ำบาดาลขั้นรายละเอียด พื้นที่เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 11.32 Mb ดาวน์โหลด : 240 ครั้ง อ่าน : 104 ครั้ง

เผยแพร่โดย : จักรกฤษณ์ ลีทอง

นายวสันต์ จันทร์แสง ชำนาญการพิเศษ เลขที่ตำแหน่ง 126

1.การศึกษาสถานภาพน้ำบาดาลเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ
2.แบบจำลองการเติมน้ำใต้ดินส่วนตะวันตกของแอ่งเชียงใหม่ ภาคเหนือของประเทศไทย

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 4.72 Mb ดาวน์โหลด : 432 ครั้ง อ่าน : 294 ครั้ง

เผยแพร่โดย : จักรกฤษณ์ ลีทอง

นายเกรียงศักดิ์ ภิระไร ชำนาญการพิเศษ เลขที่ตำแหน่ง 485

1.การติดตามผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อทรัพยากรน้ำบาดาล
2.การสำรวจประเมินศักยภาพและพัฒนาน้ำบาดาล บริเวณพื้นที่เกาะ

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 17.81 Mb ดาวน์โหลด : 216 ครั้ง อ่าน : 93 ครั้ง

เผยแพร่โดย : จักรกฤษณ์ ลีทอง

นายบุญชัย หาญมงคลพิพัฒน์ ชำนาญการพิเศษ เลขที่ตำแหน่ง 450

1.การบูรณาการข้อมูลสารสนเทศและแผนที่สารสนเทศภูมิศาสตร์บนฐานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล
2.กระบวนการปรับปรุงแก้ไขแผนที่ชั้นดินชั้นหินให้น้ำ (Hydrounit Map) และแผนที่ปริมาณและคุณภาพน้ำบาดาล (Groundwater Availability Map : GWAV) บนฐานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ มาตราส่วน 1 : 100,000 ทั้งประเทศ

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 10.77 Mb ดาวน์โหลด : 237 ครั้ง อ่าน : 93 ครั้ง

เผยแพร่โดย : จักรกฤษณ์ ลีทอง

นายประเสริฐ หมู่มาก ชำนาญการพิเศษ เลขที่ตำแหน่ง 545

1.การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการประมวลผลการสำรวจน้ำบาดาลในหินปูน (โครงการนำร่องการศึกษาพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรจังหวัดสตูล)
2.การประเมินศักยภาพน้ำบาดาลเกาะช้าง จังหวัดตราด

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 7.28 Mb ดาวน์โหลด : 309 ครั้ง อ่าน : 156 ครั้ง

เผยแพร่โดย : จักรกฤษณ์ ลีทอง

จำนวนทั้งหมด 44 รายการ