ดาวน์โหลด

ตำแหน่ง นักธรณีวิทยา

นายวสันต์ จันทร์แสง ชำนาญการพิเศษ เลขที่ตำแหน่ง 126

1.การศึกษาสถานภาพน้ำบาดาลเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ
2.แบบจำลองการเติมน้ำใต้ดินส่วนตะวันตกของแอ่งเชียงใหม่ ภาคเหนือของประเทศไทย

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 4.72 Mb ดาวน์โหลด : 113 ครั้ง อ่าน : 54 ครั้ง

เผยแพร่โดย : จักรกฤษณ์ ลีทอง

นายเกรียงศักดิ์ ภิระไร ชำนาญการพิเศษ เลขที่ตำแหน่ง 485

1.การติดตามผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อทรัพยากรน้ำบาดาล
2.การสำรวจประเมินศักยภาพและพัฒนาน้ำบาดาล บริเวณพื้นที่เกาะ

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 17.81 Mb ดาวน์โหลด : 123 ครั้ง อ่าน : 54 ครั้ง

เผยแพร่โดย : จักรกฤษณ์ ลีทอง

นายบุญชัย หาญมงคลพิพัฒน์ ชำนาญการพิเศษ เลขที่ตำแหน่ง 450

1.การบูรณาการข้อมูลสารสนเทศและแผนที่สารสนเทศภูมิศาสตร์บนฐานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล
2.กระบวนการปรับปรุงแก้ไขแผนที่ชั้นดินชั้นหินให้น้ำ (Hydrounit Map) และแผนที่ปริมาณและคุณภาพน้ำบาดาล (Groundwater Availability Map : GWAV) บนฐานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ มาตราส่วน 1 : 100,000 ทั้งประเทศ

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 10.77 Mb ดาวน์โหลด : 126 ครั้ง อ่าน : 57 ครั้ง

เผยแพร่โดย : จักรกฤษณ์ ลีทอง

นายประเสริฐ หมู่มาก ชำนาญการพิเศษ เลขที่ตำแหน่ง 545

1.การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการประมวลผลการสำรวจน้ำบาดาลในหินปูน (โครงการนำร่องการศึกษาพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรจังหวัดสตูล)
2.การประเมินศักยภาพน้ำบาดาลเกาะช้าง จังหวัดตราด

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 7.28 Mb ดาวน์โหลด : 120 ครั้ง อ่าน : 60 ครั้ง

เผยแพร่โดย : จักรกฤษณ์ ลีทอง

จำนวนทั้งหมด 40 รายการ