ดาวน์โหลด

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

นางขวัญเนตร มีฟัก ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 32

1.การเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ตามโครงการจ่ายตรงเงินเดือน และเบิกจ่ายค่าตอบแทนพนักงานราชการผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
2.การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานการเบิกค่าใช้จ่ายด้านการเงิน

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 23.15 Mb ดาวน์โหลด : 3,089 ครั้ง อ่าน : 1,240 ครั้ง

เผยแพร่โดย : J ADMIN

นางสาวัชราพร เสียงสังข์ ชำนาญการพิเศษ เลขที่ตำแหน่ง 21

1.การตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
2.การตรวจสอบการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและประชุมระหว่างประเทศ
ข้อเสนอแนวคิด - การพัฒนานาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานด้านการบริหารการคลังของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 99.40 Mb ดาวน์โหลด : 3,325 ครั้ง อ่าน : 1,365 ครั้ง

เผยแพร่โดย : จักรกฤษณ์ ลีทอง

นางมณี ยอดนุ่ม ชำนาญการพิเศษ เลขที่ตำแหน่ง 248

1.คู่มือแนวทางการดำเนินโครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
2.การตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายโครงการของสถาบันการศึกษาหรือองค์กรเอกชนที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
ข้อเสนอแนวคิด - การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารเงินกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 64.65 Mb ดาวน์โหลด : 1,958 ครั้ง อ่าน : 966 ครั้ง

เผยแพร่โดย : จักรกฤษณ์ ลีทอง

นางสาวมาลี เพ็ญเขตรวิทย์ ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 41

1.การจัดทำงบการเงินกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
2.การจัดทำแผนการลดหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ข้อเสนอแนวคิด - การใช้ข้อมูลทางบัญชีเพื่อวิเคราะห์และปรับปรุงการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 25.77 Mb ดาวน์โหลด : 1,913 ครั้ง อ่าน : 941 ครั้ง

เผยแพร่โดย : จักรกฤษณ์ ลีทอง

นางสาวกัญญา เดือนนวล ชำนาญการพิเศษ เลขที่ตำแหน่ง 275

1. การวิเคราะห์ระบบการเงินด้วยการรับชำระค่าใช้น้ำบาดาลผ่านธนาคารโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
2. การวิเคราะห์และการจัดทำรายงานการเงินของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 20.45 Mb ดาวน์โหลด : 2,016 ครั้ง อ่าน : 994 ครั้ง

เผยแพร่โดย : จักรกฤษณ์ ลีทอง

จำนวนทั้งหมด 5 รายการ