ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มประกอบกิจการน้ำบาดาล

ระเบียบว่าด้วยการกำหนดรหัสหมายเลขบ่อน้ำบาดาล รหัสหมายเลขใบอนุญาตและการกำหนดอายุใบอนุญาตฯ พ.ศ. ๒๕๕๗

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.65 Mb ดาวน์โหลด : 2,207 ครั้ง อ่าน : 2,037 ครั้ง

เผยแพร่โดย : DGR Admin

ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาต แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาต และแบบใบอนญุาตเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. 2562

update 10/06/2562

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.26 Mb ดาวน์โหลด : 2,561 ครั้ง อ่าน : 2,299 ครั้ง

เผยแพร่โดย : ธิราพร ศรีรัตน์

แบบ ต.๑ บันทึกการตรวจสอบ

update 11/06/2562

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.09 Mb ดาวน์โหลด : 14,770 ครั้ง อ่าน : 10,559 ครั้ง

เผยแพร่โดย : ธิราพร ศรีรัตน์

แบบ นบ./๑๕ แบบคําขอโอนใบอนุญาต

update 11/06/2562

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.11 Mb ดาวน์โหลด : 7,303 ครั้ง อ่าน : 5,530 ครั้ง

เผยแพร่โดย : ธิราพร ศรีรัตน์

แบบ นบ./๑๗ บันทึกถ้อยคํา

update 11/06/2562

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.05 Mb ดาวน์โหลด : 3,097 ครั้ง อ่าน : 2,441 ครั้ง

เผยแพร่โดย : ธิราพร ศรีรัตน์

แบบ นบ./๑๖ คําขอรับใบแทน

update 11/06/2562

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.07 Mb ดาวน์โหลด : 1,906 ครั้ง อ่าน : 1,864 ครั้ง

เผยแพร่โดย : ธิราพร ศรีรัตน์

แบบ นบ./๒๑ คําขอแก้ไขใบอนุญาต

update 10/06/2562

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.12 Mb ดาวน์โหลด : 2,542 ครั้ง อ่าน : 3,565 ครั้ง

เผยแพร่โดย : ธิราพร ศรีรัตน์

ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง กำหนดแบบการขึ้นทะเบียนการใช้น้ำบาดาลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ พ.ศ. 2562

update 10/06/2562

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.21 Mb ดาวน์โหลด : 1,722 ครั้ง อ่าน : 1,701 ครั้ง

เผยแพร่โดย : ธิราพร ศรีรัตน์

แบบ นบ./๒๔ รายงานการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ

update 10/06/2562

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.03 Mb ดาวน์โหลด : 807 ครั้ง อ่าน : 1,009 ครั้ง

เผยแพร่โดย : ธิราพร ศรีรัตน์

แบบ นบ./๒๒ คําขอขึ้นทะเบียนการใช้น้ำบาดาลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ

update 10/06/2562

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.11 Mb ดาวน์โหลด : 1,824 ครั้ง อ่าน : 1,868 ครั้ง

เผยแพร่โดย : ธิราพร ศรีรัตน์

แบบ นบ.๒ คําขอต่ออายุใบอนุญาต

update 10/06/2562

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.12 Mb ดาวน์โหลด : 5,545 ครั้ง อ่าน : 6,326 ครั้ง

เผยแพร่โดย : ธิราพร ศรีรัตน์

แบบ นบ.๑ คําขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลหรือใช้น้ำบาดาล

update 10/06/2562

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.11 Mb ดาวน์โหลด : 12,641 ครั้ง อ่าน : 9,517 ครั้ง

เผยแพร่โดย : ธิราพร ศรีรัตน์

จำนวนทั้งหมด 30 รายการ