ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มประกอบกิจการน้ำบาดาล

ระเบียบว่าด้วยการกำหนดรหัสหมายเลขบ่อน้ำบาดาล รหัสหมายเลขใบอนุญาตและการกำหนดอายุใบอนุญาตฯ พ.ศ. ๒๕๕๗

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.65 Mb ดาวน์โหลด : 2,109 ครั้ง อ่าน : 1,889 ครั้ง

เผยแพร่โดย : DGR Admin

ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาต แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาต และแบบใบอนญุาตเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. 2562

update 10/06/2562

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.26 Mb ดาวน์โหลด : 2,439 ครั้ง อ่าน : 2,160 ครั้ง

เผยแพร่โดย : ธิราพร ศรีรัตน์

แบบ ต.๑ บันทึกการตรวจสอบ

update 11/06/2562

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.09 Mb ดาวน์โหลด : 14,565 ครั้ง อ่าน : 10,183 ครั้ง

เผยแพร่โดย : ธิราพร ศรีรัตน์

แบบ นบ./๑๕ แบบคําขอโอนใบอนุญาต

update 11/06/2562

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.11 Mb ดาวน์โหลด : 7,148 ครั้ง อ่าน : 5,362 ครั้ง

เผยแพร่โดย : ธิราพร ศรีรัตน์

แบบ นบ./๑๗ บันทึกถ้อยคํา

update 11/06/2562

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.05 Mb ดาวน์โหลด : 3,048 ครั้ง อ่าน : 2,348 ครั้ง

เผยแพร่โดย : ธิราพร ศรีรัตน์

แบบ นบ./๑๖ คําขอรับใบแทน

update 11/06/2562

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.07 Mb ดาวน์โหลด : 1,838 ครั้ง อ่าน : 1,787 ครั้ง

เผยแพร่โดย : ธิราพร ศรีรัตน์

แบบ นบ./๒๑ คําขอแก้ไขใบอนุญาต

update 10/06/2562

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.12 Mb ดาวน์โหลด : 2,450 ครั้ง อ่าน : 3,329 ครั้ง

เผยแพร่โดย : ธิราพร ศรีรัตน์

ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง กำหนดแบบการขึ้นทะเบียนการใช้น้ำบาดาลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ พ.ศ. 2562

update 10/06/2562

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.21 Mb ดาวน์โหลด : 1,691 ครั้ง อ่าน : 1,659 ครั้ง

เผยแพร่โดย : ธิราพร ศรีรัตน์

แบบ นบ./๒๔ รายงานการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ

update 10/06/2562

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.03 Mb ดาวน์โหลด : 778 ครั้ง อ่าน : 975 ครั้ง

เผยแพร่โดย : ธิราพร ศรีรัตน์

แบบ นบ./๒๒ คําขอขึ้นทะเบียนการใช้น้ำบาดาลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ

update 10/06/2562

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.11 Mb ดาวน์โหลด : 1,796 ครั้ง อ่าน : 1,820 ครั้ง

เผยแพร่โดย : ธิราพร ศรีรัตน์

แบบ นบ.๒ คําขอต่ออายุใบอนุญาต

update 10/06/2562

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.12 Mb ดาวน์โหลด : 5,330 ครั้ง อ่าน : 5,003 ครั้ง

เผยแพร่โดย : ธิราพร ศรีรัตน์

แบบ นบ.๑ คําขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลหรือใช้น้ำบาดาล

update 10/06/2562

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.11 Mb ดาวน์โหลด : 12,293 ครั้ง อ่าน : 9,003 ครั้ง

เผยแพร่โดย : ธิราพร ศรีรัตน์

จำนวนทั้งหมด 30 รายการ