ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มประกอบกิจการน้ำบาดาล

ระเบียบว่าด้วยการกำหนดรหัสหมายเลขบ่อน้ำบาดาล รหัสหมายเลขใบอนุญาตและการกำหนดอายุใบอนุญาตฯ พ.ศ. ๒๕๕๗

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.65 Mb ดาวน์โหลด : 2,165 ครั้ง อ่าน : 1,953 ครั้ง

เผยแพร่โดย : DGR Admin

ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาต แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาต และแบบใบอนญุาตเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. 2562

update 10/06/2562

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.26 Mb ดาวน์โหลด : 2,502 ครั้ง อ่าน : 2,238 ครั้ง

เผยแพร่โดย : ธิราพร ศรีรัตน์

แบบ ต.๑ บันทึกการตรวจสอบ

update 11/06/2562

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.09 Mb ดาวน์โหลด : 14,656 ครั้ง อ่าน : 10,388 ครั้ง

เผยแพร่โดย : ธิราพร ศรีรัตน์

แบบ นบ./๑๕ แบบคําขอโอนใบอนุญาต

update 11/06/2562

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.11 Mb ดาวน์โหลด : 7,253 ครั้ง อ่าน : 5,451 ครั้ง

เผยแพร่โดย : ธิราพร ศรีรัตน์

แบบ นบ./๑๗ บันทึกถ้อยคํา

update 11/06/2562

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.05 Mb ดาวน์โหลด : 3,078 ครั้ง อ่าน : 2,409 ครั้ง

เผยแพร่โดย : ธิราพร ศรีรัตน์

แบบ นบ./๑๖ คําขอรับใบแทน

update 11/06/2562

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.07 Mb ดาวน์โหลด : 1,873 ครั้ง อ่าน : 1,827 ครั้ง

เผยแพร่โดย : ธิราพร ศรีรัตน์

แบบ นบ./๒๑ คําขอแก้ไขใบอนุญาต

update 10/06/2562

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.12 Mb ดาวน์โหลด : 2,497 ครั้ง อ่าน : 3,467 ครั้ง

เผยแพร่โดย : ธิราพร ศรีรัตน์

ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง กำหนดแบบการขึ้นทะเบียนการใช้น้ำบาดาลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ พ.ศ. 2562

update 10/06/2562

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.21 Mb ดาวน์โหลด : 1,711 ครั้ง อ่าน : 1,671 ครั้ง

เผยแพร่โดย : ธิราพร ศรีรัตน์

แบบ นบ./๒๔ รายงานการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ

update 10/06/2562

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.03 Mb ดาวน์โหลด : 796 ครั้ง อ่าน : 989 ครั้ง

เผยแพร่โดย : ธิราพร ศรีรัตน์

แบบ นบ./๒๒ คําขอขึ้นทะเบียนการใช้น้ำบาดาลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ

update 10/06/2562

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.11 Mb ดาวน์โหลด : 1,811 ครั้ง อ่าน : 1,842 ครั้ง

เผยแพร่โดย : ธิราพร ศรีรัตน์

แบบ นบ.๒ คําขอต่ออายุใบอนุญาต

update 10/06/2562

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.12 Mb ดาวน์โหลด : 5,445 ครั้ง อ่าน : 5,663 ครั้ง

เผยแพร่โดย : ธิราพร ศรีรัตน์

แบบ นบ.๑ คําขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลหรือใช้น้ำบาดาล

update 10/06/2562

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.11 Mb ดาวน์โหลด : 12,484 ครั้ง อ่าน : 9,288 ครั้ง

เผยแพร่โดย : ธิราพร ศรีรัตน์

จำนวนทั้งหมด 30 รายการ